19 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29658

Karar Sayısı: 2016/8549

Ekli ” Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürülüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/2/2016 tarihli ve 216 sayılı yazısı üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/2/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKINDA KARAR

MADDE 1– 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Aktif toplamı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı seksenmilyon ve üstü Tük Lirası.”

MADDE 2– Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin birinci sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Aktif toplamı otuzmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı kıkmilyon ve üstü Türk Lirası.”

MADDE 3– Aynı Kararı ekli (II) sayılı listenin ikinci sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Aktif toplamı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık netsatış hasılatı altmışmilyon ve üstü Türk Lirası.”

MADDE 4– Aynı Kararı ekli (II) sayılı listenin üçüncü sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Aktif toplamı otuzmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı altmışmilyon ve üstü Türk Lirası.”

MADDE 5– Aynı Kararı ekli (II) sayılı listenin dördüncü sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Aktif toplamı otuzmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı altmışmilyon ve üstü Türk Lirası.”

MADDE 6– Aynı Kararı ekli (II) sayılı listenin altıncı sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Aktif toplamı otuzmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı altmışmilyon ve üstü Türk Lirası.”

MADDE 7– Aynı Kararı ekli (II) sayılı listenin yedinci sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Aktif toplamı otuzmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası.”

MADDE 8– Bu Karar 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9– Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür.

 

BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
 

Yıllık Gelir Vergisi
Beyannamesi

 

İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar
verilir.

1.Taksit Mart ayı
sonuna kadar,
2.Taksit Temmuz ayı
sonuna kadar ödenir.
Takvim  yılı  içinde  memleketi  terk  edenlerin  beyannameleri
memleketi  terkten  önce  gelen  15  gün,  ölüm  halinde  ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.
Beyanname verme
süreleri içerisinde ödenir.
 

Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir.

1.Taksit Şubat ayı
sonuna kadar,
2.Taksit Haziran ayı
sonuna kadar ödenir.
 

Münferit Beyanname

Serbest meslek faaliyetine ilişkin kazançlarda faaliyetin sona
erdiği, diğer kazanç ve iratlarda kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde verilir.
 

Beyanname verme süresi içerisinde ödenir.

Gelir Vergisi Kanunu
Geçici 67. Madde Kapsamında Verilebilecek İhtiyari Beyanname
 

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Verilebilecek İhtiyari Beyanname, izleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir.

 

—–

 

Yıllık Kurumlar Vergisi
Beyannamesi

 

Hesap   döneminin  kapandığı  ayı   izleyen   4.   ayın   birinci
gününden 25. günü akşamına kadar verilir.

Beyannamenin verildiği
ayın sonuna kadar
ödenir.
Tarhiyatın  muhatabının  Türkiye’yi  terk  etmesi  halinde  ise
ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün içinde verilir.
Beyanname verme
süresi içinde ödenir.
 

Özel Beyanname

Özel  beyan  zamanı  tayin  olunan  gelirler  ile  ilgili  kurumlar
vergisi beyannamesi kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15
gün içinde verilir.
 

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

   

3 Aylık dönemi izleyen 2. ayın 14. günü akşamına kadar
verilir.

Beyanname verilen
ayın 17. günü
akşamına kadar ödenir.
Geçici Vergi
Beyannamesi
 
1.Dönem (Ocak – Şubat – Mart)            14 Mayıs,
2.Dönem (Nisan – Mayıs – Haziran)      14 Ağustos,
3.Dönem (Temmuz – Ağustos – Eylül)   14 Kasım,
4.Dönem (Ekim – Kasım – Aralık)          14 Şubat.
1.Dönem 17 Mayıs,
2.Dönem 17 Ağustos,
3.Dönem 17 Kasım,
4.Dönem 17 Şubat.
Muhtasar Beyanname
(Aylık)
(İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)
 

İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.

 

Beyanname verilen
ayın 26. günü
akşamına kadar ödenir.

    Beyanname verilen
ayın 26. günü
akşamına kadar ödenir.
Muhtasar Beyanname
(Üç Aylık) (İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)
3 Aylık dönemi izleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.
1.Dönem (Ocak – Şubat – Mart)            23 Nisan,
2.Dönem (Nisan – Mayıs – Haziran)      23 Temmuz,
3.Dönem (Temmuz – Ağustos – Eylül)   23 Ekim,
4.Dönem (Ekim – Kasım – Aralık)          23 Ocak.
 

1.Dönem 26 Nisan,
2.Dönem 26 Temmuz,
3.Dönem 26 Ekim,
4.Dönem 26 Ocak.

BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
 

Katma Değer Vergisi
Beyannamesi

 

İzleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verilen
ayın 26. günü
akşamına kadar ödenir.
Katma Değer Vergisi
Beyannamesi
(3 Aylık)
 

3 Aylık dönemi izleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verilen
ayın 26. günü
akşamına kadar ödenir.
Katma Değer Vergisi
Beyannamesi (Sorumlu Sıfatı ile Beyan)
 

İzleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir.

 

Beyanname verilen
ayın 26. günü
akşamına kadar ödenir.

 

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlara İlişkin Muhtasar Beyanname

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinin (1) ve (3)
numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin
beyanname:3 Aylık dönemi izleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.1.Dönem (Ocak – Şubat – Mart)            23 Nisan,
2.Dönem (Nisan – Mayıs – Haziran)      23 Temmuz,
3.Dönem (Temmuz – Ağustos – Eylül)   23 Ekim,
4.Dönem (Ekim – Kasım – Aralık)          23 Ocak.
 

Beyanname verilen
ayın 26. günü
akşamına kadar ödenir.

1.Dönem 26 Nisan,
2.Dönem 26 Temmuz,
3.Dönem 26 Ekim,
4.Dönem 26 Ocak.

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinin (2), (4) ve (8) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname:

İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.

 

Beyanname verilen
ayın 26. günü
akşamına kadar ödenir.

Damga Vergisi
Beyannamesi
(Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin)
 

İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.

 

Beyanname verilen
ayın 26. günü
akşamına kadar ödenir.

Damga Vergisi
Beyannamesi
(Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin)
 

Damga Vergisi’ne tabi kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15
gün içinde beyan edilir.

 

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisi
Beyannamesi
 

İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir.

 

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

Özel İletişim Vergisi
Beyannamesi
 

İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verme
süresi içinde ödenir.
Şans Oyunları Vergisi
Beyannamesi
 

İzleyen ayın 20. günü mesai bitimine kadar verilir.

Beyanname verme
süresi içinde ödenir.
BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
 

Özel Tüketim Vergisi
Beyannamesi

 

(I) Sayılı listedeki mallar için her ayın ilk 15 günlük birinci vergilendirme dönemi için aynı ayın 25. günü, kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme dönemi için ise ertesi ayın 10. günü akşamına kadar,

(II) Sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listedeki mallar için izleyen ayın 15. günü akşamına kadar,

(II) Sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanlar için
ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce,

verilir.

 

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

Veraset ve İntikal
Vergisi Beyannamesi

 

Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin Veraset ve
İntikal Vergisi Beyannamesi;

-Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 4  ay içinde, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde,
-Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 6 ay içinde, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde 4  ay içinde, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 8 ay içinde,
-Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu
tarihi izleyen 1 ay içinde, verilir.

İvazsız    intikallere    ilişkin    Veraset    ve    İntikal    Vergisi
Beyannamesi;

-Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde
verilir.

 

Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere
2 eşit taksitte ödenir.

 

Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma  ve  çekiliş  ile  müsabakaların  yapıldığı  günü  takip eden ayın 20. günü akşamına kadar verilir.

 

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

Emlak Vergisi

 

Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Ancak, vergi değerini değiştiren durumlarda (mükellefin değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve tevhidi vs.) bu olayın vuku bulduğu bütçe yılı sonuna kadar; bu durum yılın son 3 ay içinde gerçekleşmişse 3 ay içinde ilgili belediyeye bildirimde bulunulması gerekir.

 

1. Taksit Mart, Nisan
ve Mayıs aylarında,
2. Taksit Kasım ayı
içinde ödenir.

 

Motorlu Taşıtlar
Vergisi

 

Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılır.

1.Taksit Ocak ayı
sonuna kadar,
2.Taksit Temmuz ayı
sonuna kadar ödenir.
BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
 

İlan ve Reklam Vergisi

 

İlan ve reklam vergisi beyannamesi, ilan ve reklamı kendi adına yapan mükelleflerce ilan ve reklam işi yapılmadan önce ilgili belediyeye verilmesi gerekir. İlan ve reklam işini mutad meslek olarak yapanlar ilan veya reklam vergisi beyannamesini, ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın
20   nci   günü   akşamına  kadar   ilgili   belediyeye  vermek
durumundadırlar.

İlan ve reklam vergisi,
beyanname verme süresi içinde ödenir. Ancak, belediye meclisleri yıllık
ilan ve reklamlara ait
vergileri, yılı
içinde, iki eşit taksitte
almaya yetkilidirler.
 

Eğlence Vergisi

 

1-Biletle  girilen  yerlerde  eğlence  vergisi  bilet  bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır

2-Biletle girilmeyen yerlere ait eğlence vergisi ile ilgili olarak mükelleflerin beyanname düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3-Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın
20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilir.

1-Biletle girilen
yerlerde vergi, belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir.
2-Biletle girilmeyen yerlere ait eğlence vergisi o ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar
ödenir.
3-Beyanname verme süresi içinde ödenir.
 

Haberleşme Vergisi

 

Bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerine isabet eden haberleşme vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar bir  beyanname ile bildirilir.

 

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

Elektrik ve Havagazı
Tüketim Vergisi

 

Elektrik  enerjisini  tedarik  eden  veya  havagazını  dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın
20 nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar.

 

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

Yangın Sigortası
Vergisi

 

Mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiyi ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar.

 

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

Çevre Temizlik Vergisi

 

İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır.
İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda 1 ay içinde ilgili belediyeye bildirim verilir.

1.Taksit Mart, Nisan ve
Mayıs aylarında,
2.Taksit Kasım ayı
içinde, ödenir.
Yeni mükellefiyet tesisi durumunda verginin ödenmesi taksit dönemleri itibarıyla farklılık arz etmektedir.

Dava Açma Süreleri

Vergi Ceza İhbarnamesine, İtirazi kayıtla verilen beyannameye ait tahakkuk fişine, Ödeme emrine, Haciz varakasına, İhtiyati tahakkuka, İhtiyati hacze…

DAVA KONUSU DAVA AÇILACAK MAHKEME DAVA AÇMA SÜRESİ DAYANAĞI
VERGİ/CEZA İHBARNAMESİNE

VERGİ MAHKEMESİ

TEBLİĞDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE VERGİ USUL KANUNU2577 SAYILI KANUNİŞLEM YÖNERGESİ
İTİRAZİ KAYITLA VERİLEN BEYANNAMEYE AİT TAHAKKUK FİŞİNE VERGİ MAHKEMESİNE TAHAKKUK TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE 2577 SAYILI KANUNİŞLEM YÖNERGESİ
ÖDEME EMRİNE VERGİ MAHKEMESİNE TEBLİĞDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE 6183 SAYILI KANUN2577 SAYILI KANUNİŞLEM YÖNERGESİ
HACİZ VARAKASINA VERGİ MAHKEMESİNE HACİZ TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE 6183 SAYILI KANUN2577 SAYILI KANUNİŞLEM YÖNERGESİ
İHTİYATİ TAHAKKUKA VERGİ MAHKEMESİNE İHTİYATİ TAHAKKUKUN BİLDİRİM TARİHİNDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE 6183 SAYILI KANUN2577 SAYILI KANUNİŞLEM YÖNERGESİ
İHTİYATİ HACZE VERGİ MAHKEMESİNE HACİZ TARİHİNDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE 6183 SAYILI KANUN2577 SAYILI KANUNİŞLEM YÖNERGESİ
İŞYERİ KAPAMA KARARINA İDARE MAHKEMESİNE YAZININ TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 30 GÜN 2577 SAYILI KANUNİŞLEM YÖNERGESİ
TEMYİZ DAVASI AÇMA DANIŞTAY’A KARARIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 30 GÜN

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar 900,00

 

 

25 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29812

Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına yapılan atıfların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2017 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

2017 Yılı Bina İnşaat M2 Birim Maliyet Bedelleri

EMLAK VERGİSİ ORANLARI

3030 Sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar  için

 Normal Oranlar
Binalarda (meskenlerde) Binde 2 Binde 1
Binalarda (diğerlerinde) Binde 4 Binde 2
Arsalarda  Binde 6 Binde 3
Arazilerde  Binde 2 Binde 1

Gelir Vergisi Mükelleflerinde (2006 I. Dönemden itibaren)

 15

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2006 II. Dönemden itibaren)

 20

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

13.000 TL’ye kadar % 15
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası % 20
70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası % 27
70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, fazlası % 35

(GVK Tebliği Seri No:296)

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

13.000 TL’ye kadar % 15
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası % 20
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası % 27
110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, fazlası % 35

(GVK Tebliği Seri No:296)

I-Vergiden İstisna yurtiçi harcırah tutarları

01/01/2017-30/06 /2017 TARİHLERİ ARASI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI
Gündeliklerin Tekabül Ettiği Brüt Aylık Tutarı (TL) Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL)
2.416,15 TL ve fazlası 57,50
2.398,86 – 2.416,14 TL arası 48,25
2.187,53 – 2.398,85 TL arası 45,00
1.918,57 – 2.187,52 TL arası 42,50
1.591,49 – 1.918,56 TL arası 37,25
1.591,48 TL ve daha azı 36,25

II-Vergiden İstisna yurtdışı harcırah tutarları için 

Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için  2 hafta
Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için  4 hafta
Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için  6 hafta
Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için  8 hafta

2017 İş Kanunu İPC

2017 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları

Yükümlülük Maddesi Ceza Maddesi Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı
3 98 Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı. 18.377
5 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için. 146
7 99/a Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranan işverene aykırı davranılan her işçi için. 146
8 99/b Çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için. 146
14 99/b Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için. 146
28 99/c İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için. 146
29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için. 606
30 101 İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için. 2.295
30 101 İşverenin eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde çalıştırılmadığı her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için. 2.295
32 102/a Ücretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için. 167
39 102/a Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için. 167
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi, 606
38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi. 606
52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi. 606
41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için. 295
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için. 295
57 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için. 295
59 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için. 295
60 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için. 295
63 104 Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak. 1.619
64 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için. 295
68 104 Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi. 1.619
69 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek. 1.619
71 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak. 1.619
72 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak. 1.619
73 104 Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak. 1.619
74 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek. 1.619
75 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek. 1.619
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak. 1.619
90 106 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.) 18.377
92 107 İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek. 14.702
96/1 107 İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak. 14.702
96/2 107 İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları. 14.702
107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek. 14.702
Not:– Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır.– 2017 yılı için yeniden değerleme oranı 3,83 olarak belirlenmiştir.

– Yukarıda belirtilen idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünce uygulanır.

 

İşlemin Nevi Tevkifat Yapacak Olanlar Eski Tevkifat Oranı 1 Mayıs 2012’den sonra 1 Mayıs 2014’den sonra
Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri *Belirlenmiş Alıcılar 1/6 2/10 2/10
Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler *Belirlenmiş Alıcılar 1/6 9/10 9/10
Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım Hizmetleri *Belirlenmiş Alıcılar 1/3 5/10 5/10
Yemek servi ve organizasyon hizmetleri *Belirlenmiş Alıcılar 5/10 5/10 5/10
İşgücü temin hizmetleri (özel güvenlik ve koruma hizmetleri dahil) KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/10 9/10 9/10
Yapı denetim hizmetleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 5/10 9/10 9/10
Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 5/10 5/10 5/10
Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleri (Yeni) KDV Mükellefleri ———- 9/10 9/10
Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu İşlemleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar Tamamı 9/10 9/10
Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 5/10 7/10 7/10
Servis taşımacılığı hizmeti (Yeni) KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar ————- 5/10 5/10
Her türlü baskı ve basım hizmetleri (Yeni) (4) *Belirlenmiş Alıcılar ———– 5/10 5/10
Külçe Metal Teslimleri Hurdadan elde edilenler dışındaki Bakır, Alüminyum ve Çinko külçe teslimleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/10 7/10 7/10
Bakır Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi İlk üretici ithalatçı teslimi hariç KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/10 7/10 5/10
Hurda ve Atık Teslimi(İstisnadan vazgeçilmesi halinde) KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/10 9/10 5/10
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/10 9/10 9/10
Pamuk,Tiftik,yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/10 9/10 9/10
Ağaç ve orman ürünleri teslimi (Yeni) KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar ———– 9/10 5/10

193 Sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı  3.900,00

(GVK Tebliği Seri No:296)

27 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29931

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2017 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerin tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Vergileme ölçü ve hadleri

MADDE 3 – (1) 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin;

İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

Dördüncü fıkrasında, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne

yer verilmiştir.

(2) 2016 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 474 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.

(3) Buna göre, 1/1/2017 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler yeniden belirlenmiştir.

Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri

MADDE 4 –

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve   yukarı yaş
 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı 646,00 450,00 252,00 191,00 68,00
 1301 – 1600 cm³ e kadar 1.035,00 776,00 450,00 318,00 122,00
 1601 – 1800 cm³ e kadar 1.827,00 1.428,00 841,00 513,00 199,00
 1801 – 2000 cm³ e kadar 2.878,00 2.217,00 1.303,00 776,00 306,00
 2001 – 2500 cm³ e kadar 4.317,00 3.134,00 1.958,00 1.170,00 463,00
 2501 – 3000 cm³ e kadar 6.091,00 5.236,00 3.271,00 1.760,00 646,00
 3001 – 3500 cm³ e kadar 9.166,00 8.247,00 4.968,00 2.480,00 910,00
 3501 – 4000 cm³ e kadar 14.411,00 12.444,00 7.329,00 3.271,00 1.303,00
 4001 cm³ ve yukarısı 23.586,00 17.687,00 10.475,00 4.708,00 1.827,00
 2- Motosikletler 
   100 –   250 cm³ e kadar 122,00 92,00 68,00 43,00 17,00
   251 –   650 cm³ e kadar 252,00 191,00 122,00 68,00 43,00
   651 –  1200 cm³ e kadar 646,00 385,00 191,00 122,00 68,00
  1201 cm³ ve yukarısı 1.565,00 1.035,00 646,00 513,00 252,00

(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
Azami Toplam Ağırlık
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
 1) Minibüs 776,00 513,00 252,00
 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
  1900 cm³ ve aşağısı 1.035,00 646,00 385,00
  1901 cm³ ve yukarısı 1.565,00 1.035,00 646,00
 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
  25 kişiye kadar 1.958,00 1.170,00 513,00
  26 – 35  kişiye kadar 2.348,00 1.958,00 776,00
  36 – 45  kişiye kadar 2.613,00 2.217,00 1.035,00
  46 kişi ve yukarısı 3.134,00 2.613,00 1.565,00
 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
   1.500 kg’a kadar 697,00 463,00 228,00
   1.501 –   3.500  kg’a kadar 1.408,00 817,00 463,00
   3.501 –   5.000  kg’a kadar 2.115,00 1.760,00 697,00
   5.001 – 10.000  kg’a kadar 2.348,00 1.995,00 936,00
   10.001 – 20.000  kg’a kadar 2.821,00 2.348,00 1.408,00
   20.001 kg ve yukarısı 3.529,00 2.821,00 1.640,00

(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
 Uçak ve Helikopterler
   1.150 kg’a kadar 13.099,00 10.475,00 7.855,00 6.282,00
   1.151 –   1.800 kg’a kadar 19.653,00 15.718,00 11.789,00 9.430,00
   1.801 –   3.000 kg’a kadar 26.207,00 20.965,00 15.718,00 12.576,00
   3.001 –   5.000 kg’a kadar 32.762,00 26.207,00 19.653,00 15.718,00
   5.001 – 10.000 kg’a kadar 39.316,00 31.451,00 23.586,00 18.866,00
  10.001 – 20.000 kg’a kadar 45.870,00 36.694,00 27.512,00 22.008,00
  20.001 kg ve yukarısı 52.422,00 41.934,00 31.451,00 25.160,00

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

2017 Yılı MTV oranları yukarıda verilmiştir.

Prime Esas Kazanç Taban ve Tavan Matrahları

Taban (01.01.2017-31.12.2017 Tarihleri arası) 1.777,50
Tavan (01.01.2017-31.12.2017 Tarihleri arası) (59,25×7.5×30) 13.331,40

Yıllar İtibariyle SGK Taban ve Tavan Matrahları

16 YAŞINI DOLDURANLAR

16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR

RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ VE SAYISI

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

GÜNLÜK

AYLIK

GÜNLÜK

AYLIK

30 Aralık 2016

29934

01.01.2017

31.12.2017

59,25

1.777,50

31 Aralık 2015

29579

01.01.2016

31.12.2016

54,90

1.647,00

31 Aralık 2014

29222

01.01.2015

30.06.2015

40,05

1.201,50

01.07.2015

31.12.2015

42,45

1.273,50

31 Aralık 2013

28868

(3.Mükerrer)

01.01.2014

30.06.2014

35,70 TL

1.071,00 TL

01.01.2014

30.06.2014

37,80 TL

1.134,00 TL

2014 Yılından İtibaren Uygulamadan Kalkmıştır

2014 Yılından İtibaren Uygulamadan Kalkmıştır

29 Aralık 2012

28512

01.01.2013

30.06.2013

32,62 TL

978,60 TL

27,97 TL

839,10 TL

01.07.2013

31.12.2013

34,05 TL

1.021,50 TL

29,25 TL

877,50 TL

30 Aralık 2011

28158

01.01.2012

30.06.2012

29,55 TL

886,50 TL

25,35 TL

760,00 TL

01.07.2012

31.12.2012

31,35 TL

940,50 TL

26,85 TL

805,50 TL

29 Aralık 2010

27800

6.Mükerrer

01.01.2011

30.06.2011

26,55 TL

796,50 TL

22,65 TL

679,50 TL

01.07.2011

31.12.2011

27,90 TL

837,00 TL

23,85 TL

715,50 TL

31 Aralık 2009

27449

01.01.2010

30.06.2010

24.30 TL

729,00 TL

20,70 TL

621,00 TL

01.07.2010

31.12.2010

25,35 TL

760,50 TL

21,60 TL

648,00 TL

31 Aralık 2008

01.01.2009

30.06.2009

22,20

666,00 TL

18,90

567,00 TL

01.07.2009

31.12.2009

23.10

693,00 TL

19,65

589,50 TL

31 Aralık 2007

01.01.2008

30.06.2008

20,28

608,40 YTL

17,18

515,40 YTL

01.07.2008

31.12.2008

21,29

638,70 YTL

18,02

540,60 YTL

31 Aralık 2006

01.01.2007-

30.06.2007

18,75

562,50 YTL

15,89

476,70 YTL

01.07.2007

31.12.2007

19,50

585,00 YTL

16,38

491,40 YTL

31.12.2005

01.01.2006-

31.12.2006

17,70

531,00 YTL

15,00

450,00 YTL

31.12.2004

01.01.2005-

31.12.2005

16,29

488,70 YTL

13,86

415,80 YTL

31.12.2003

01.01.2004-

30.06.2004

14.100.000

423.000.000

12.000.000

360.000.000

01.07.2004-

31.12.2004

14.805.000

444.150.000

12.600.000

378.000.000

31.12.2002 / 24980

01.01.2003 – 31.12.2003

10.200.000

306.000.000

8.550.000

256.500.000

28.06.2002 / 24799

01.07.2002 – 31.12.2002

8.362.500

250.875.000

7.107.000

213.210.000

29.12.2001 / 24625

01.01.2002 – 30.06.2002

7.400.025

222.000.750

6.290.025

188.700.750

22.12.2000 / 24268

01.01.2001 – 30.06.2001

4.665.000

139.950.000

3.965.250

118.957.500

01.07.2001 – 31.07.2001

4.898.250

146.947.500

4.164.000

124.920.000

31.12.1999 / 23923

01.01.2000 – 30.06.2000

3.660.000

109.800.000

3.120.000

93.600.000

01.07.2000 – 31.12.2000

3.960.000

118.800.000

3.375.000

101.250.000

31.12.1998 / 23570

01.01.1999 – 30.06.1999

2.602.500

78.075.000

2.212.125

66.363.750

01.07.1999 – 31.12.1999

3.120.000

93.600.000

2.652.000

79.560.000

31.07.1997 / 23066

01.08.1997 – 31.07.1998

1.181.250

35.437.500

997.500

29.925.000

01.08.1998 – 31.12.1998

1.594.650

47.839.500

1.355.475

40.664.250

31.07.1996 / 22713

01.08.1996 – 31.07.1997

567.000

17.010.000

480.000

14.400.000

11.08.1995 / 22371

01.09.1995 – 31.07.1996

282.000

8.460.000

236.250

7.087.500

10.08.1994 / 22017

01.09.1994 – 31.08.1995

139.125

4.173.750

116.250

3.487.500

30.07.1993 / 21653

01.08.1993 – 31.08.1994

83.250

2.497.500

67.950

2.038.500

28.07.1992 / 21298

01.08.1992 – 31.07.1993

48.300

1.449.000

37.230

1.116.900

30.07.1991 / 20945

01.08.1991 – 31.07.1992

26.700

801.000

19.590

587.700

27.07.1990 / 20587

01.08.1990 – 31.07.1991

13.800

414.000

10.125

303.750

27.07.1989 / 20234

01.08.1989 – 31.07.1990

7.500

225.000

5.175

155.250

30.06.1988 / 19858

01.07.1988 – 31.07.1989

4.200

126.000

2.895

86.850

27.06.1987 / 19500

01.07.1987 – 30.06.1988

2.475

74.250

1.710

51.300

25.09.1985 / 18879

01.10.1985 – 30.06.1987

1.380

41.400

950

28.500

31.03.1984 / 18358

01.04.1984 – 30.09.1985

817,50

24.525

562,50

16.875

24.12.1982 / 17908

01.01.1983 – 31.03.1984

540

16.200

370

11.100

16.04.1981 / 17312

01.05.1981 – 31.12.1982

333,33

10.000

223

6.690

30.04.1979 / 16624

01.05.1979 – 30.04.1981

180

5.400

120

3.600

30.12.1977 / 16155

01.01.1978 – 30.04.1979

110

3.300

70

2.100

31.05.1976 / 15602 M.

01.06.1976 – 31.12.1977

60

1.800

50

1.500

30.06.1974 / 14931

01.07.1974 – 31.05.1976

40

1.200

34

1.020

  • Yıllar itibariyle Asgari Ücret Tablosu yukarıda verilmiştir.

Reeskont ve Avans Oranları

Açıklama: Merkez Bankası, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması için, bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebilir. Reeskonta kabul edilecek ticari senet türleri ve diğer koşullar Merkez Bankasınca belirlenir.

Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize “reeskont faiz oranı” adı verilmektedir. Merkez Bankası reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebilmektedir. Ekonomideki para arzı ve kredi genişlemesi dikkate alınarak belirlenen reeskont faiz oranı, mevcut durumda uygulanan para politikası kapsamında bir para politikası aracı olarak önemini kaybetmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları

YÜRÜRLÜK

TARİHİ

(*)

İSKONTO ORANI (%)

AVANS FAİZ ORANI (%)

01.01.1990

40

45

20.09.1990

43

48,25

23.11.1990

45

50,75

15.02.1991

48

54,50

27.01.1994

56

65

21.04.1994

79

98

12.07.1994

70

85

27.07.1994

63

75

01.10.1994

55

64

10.06.1995

52

60

01.08.1995

50

57

02.08.1997

67

80

30.12.1999

60

70

17.05.2002

55

64

14.06.2003

50

57

08.10.2003

43

48

15.06.2004

38

42

13.01.2005

32

35

25.05.2005

28

30

20.12.2005

23

25

20.12.2006

27

29

28.12.2007

25

27

09.04.2009

19

20

12.06.2009

18

19

22.12.2009

15

16

30.12.2010

14

15

29.12.2011

17

17,75

19.06.2012

16

16,50

20.12.2012

13,50

13,75

21.06.2013

9,50

11,00

27.12.2013

10,25

11,75

14.12.2014

9,00

10,50

31.12.2016

8,75

9,75

(*) Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında

Önceki Yıllar

DÖNEM

KISA VADELİ (1)

ORTA VADELİ (1)

İSKONTO ORANI (2)

AVANS FAİZ ORANI (2)

01.01.1970-31.08.1970

7,50

     

01.09.1970-31.10.1970

9

     

01.11.1970-28.02.1973

9

9

   

01.03.1973-27.11.1973

8

9

   

28.11.1973-25.08.1974

8,75

9

   

26.08.1974-21.04.1978

9

10,50

   

22.04.1978-30.04.1979

10

11,50

   

01.05.1979-28.02.1980

10,75

14

   

01.03.1980-30.06.1980

14

15

   

01.07.1980-01.02.1981

26

26

   

02.02.1981-30.04.1981

30,25

30,25

   

01.05.1981-30.04.1982

31,50

31,50

   

01.05.1982-30.06.1983

31,50

33

   

01.07.1983-18.12.1983

28

29,50

   

19.12.1983-13.05.1984

48,50

50,50

   

14.05.1984-31.10.1986

52

50,50

   

01.11.1986-23.01.1987

48

50,50

   

24.01.1987-18.02.1988

45

48,50

   

19.02.1988-31.12.1989

54

60

   

01.01.1990-19.09.1990

   

40

45

20.09.1990-22.11.1990

   

43

48,25

23.11.1990-14.02.1991

   

45

50,75

15.02.1991-26.01.1994

   

48

54,50

27.01.1994-20.04.1994

   

56

65

21.04.1994-11.07.1994

   

79

98

12.07.1994-26.07.1994

   

70

85

27.07.1994-30.09.1994

   

63

75

01.10.1994-09.06.1995

   

55

64

10.06.1995-31.07.1995

   

52

60

01.08.1995-01.08.1997

   

50

57

02.08.1997-29.12.1999

   

67

80

30.12.1999-16.05.2002

   

60

70

17.05.2002-13.06.2003

   

55

64

14.06.2003-07.10.2003

   

50

57

08.10.2003-14.06.2004

   

43

48

15.06.2004-Bugüne kadar

   

38

42

Dip Notlar

(1) Kısa ve orta vadeli kredi işlemlerine uygulanan en yüksek faiz oranlarıdır. Bankamızca, sektör ve firma bazında bu oranların altında değişik tercihli faiz oranları da uygulanmıştır.

(2) Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılan iskonto ve avans işlemlerinde uygulanan oranlar olup, 01.01.1990 tarihinden itibaren avans sistemi uygulamasına son verilerek iskonto sistemine geçilmiş, iskonto ve avans işlemleri bazında tek bir faiz oranı tespitine başlanmıştır.

 

 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
9- Malulen emeklilik nedeniyle
10- Ölüm
11- İş kazası sonucu ölüm
12- Askerlik
13- Kadın işçinin evlenmesi
14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15- Toplu işçi çıkarma
16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17- İşyerinin kapanması
18- İşin sona ermesi
19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21- Statü değişikliği
22- Diğer nedenler
23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
26- Disiplin kurulu kararı ile fesih
27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30- Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
36- OHAL/KHK

Güncel SGK İşten Çıkış Kodları Listesi (yukarıda verilmiştir).

Son Güncelleme : 36 OHAL/ KHK ile 27 Temmuz 2016’da eklenmiştir.

Sigorta Primine Esas Olan ve Olmayan Kazançlar

A-Prime Esas Kazançlar

1- Asıl Ücretler

2- Ödeme Şekil ve Zamanına Göre Ücret Çeşitleri

3- Ücretin Eklentileri

4- İdare veya Kaza Mercilerince Verilen Karar Gereğince Yapılan Ödemeler

5- Diğer Ödemeler

6- Sigortalılara İstirahatlı İken Ödenen Ücretler

7- Yıllık İzin Ücretleri

8- İzin Harçlığı

B-Prime Esas Olmayan Kazançlar

1- Yolluklar

2- Ölüm, Doğum ve Evlenme Yardımları

3- Aynî Yardımlar

4- Kasa tazminatı veya iş riski zamları

5- Kıdem Tazminatı

6- İhbar Tazminatı

7- Avans Olarak Ödenen Ücretler

8- 4857 Sayılı İş Kanununun 21 inci Maddesine Göre Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonucunda,  Ödenmesine Karar verilen Ödemeler

VI- SİGORTA PRİMİNE ESAS OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR (AÇIKLAMALAR)

A- Prime Esas Kazançlar

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 nci maddesinin birinci fıkrasında, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki çeşitli istihkakların prime esas tutulacağı belirtilmiştir.

Prime esas bazı kazançların nitelikleri ve çeşitleri aşağıda açıklanmıştır.

1- Asıl Ücretler

İş Kanununa göre, genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve nakden ödenen meblâğı kapsar.

Hizmetin karşılığı olan ücret, para veya ayn  olarak sağlanan menfaatlerdir. Ücretin ayn olarak verilmesi halinde bunun para ile temsil edilebilir bir menfaat olması ve akitten veya Kanundan doğması gerekir.

Fazla mesai ücreti, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, ek görev ücreti de asıl ücrete dahildir.

77 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca ücretlerin brüt toplamı hak edildikleri aylar itibariyle prime tâbi tutulacaktır. Yani, prime tâbi tutulabilmesi için ücretin ödenmesi şartı yoktur.

2- Ödeme Şekil ve Zamanına Göre Ücret Çeşitleri

a) Zaman Birimine Göre Ücret

Ücret, belirli zaman birimleri içerisinde yapılan hizmetin karşılığı ise, zaman esasına göre bir ücret kararlaştırılmış demektir. Saat başına, gündelik, haftalık, aylık ücret gibi.

b) İşbirimi Esasına Göre Ücret

İşçi tarafından yapılacak işin beher parçasına veya kilosuna veya metrekaresine veya metreküpüne göre bir ücret kararlaştırılmış ise, iş birimine göre bir ücret bahis konusu demektir.

c) Götürü Ücret

Götürü ücret, bitirilmesi gerekli  bir işin sonucuna göre hesaplanan bir ücret şeklidir. Uygulamada birim tespitinin güç olduğu veya seri olarak yapılması mümkün olmayan veya genellikle devamlılık göstermeyip bir süre sonra bitecek olan işlerde işin sonucuna göre ücretin kararlaştırılması halinde götürü toptan ücretten söz edilir.

d) Belirsiz Zaman ve Miktar Üzerinden Ödenen Ücretler

– Kârdan Hisse Şeklinde Ödenen Ücret

Ücretin, işçinin daha verimli çalışmasını sağlamak için kârdan hisse şeklinde karşılanması halinde, kâra iştirak şeklinde bir ücret alması ile kâr ortaklığı halinin karıştırılmaması gerekir. Hizmetini işverene kârdan hisse alarak tahsis eden kimse, işi işverenin emir ve talimatı altında yürütüyorsa hizmet akdi söz konusu olur. Şayet iş sahibi ile arasında hem kâra, hem zarara katılma şeklinde bir ilişki mevcutsa bu taktirde ortaklık sözleşmesi var demektir.

– Komisyon Ücreti

Uygulamada bazı işçilere yaptıkları veya yapılmasına aracı oldukları işlerin değeri üzerinden genellikle bir yüzde oranı tespit edilerek ücret ödendiği görülmektedir. (Örneğin, bir tezgâhtarın sattığı malların satış değeri üzerinden % 3 tutarında bir ücret alması veya bir doktorun poliklinikte muayene ettiği her hasta başına vizite ücreti tutarının belli bir yüzdesini ücret olarak alması gibi.)

Komisyon ücreti veya kâra katılma gibi belirsiz zaman ve miktar üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak günlük kazançları 506 sayılı Kanunun 77 inci maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmektedir.

Günlük,haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmış olmayıp da, komisyon ücreti ve kâra katılma gibi belirsiz zaman ve miktar üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve ödeneklerinin hesabı, 506 sayılı Kanunun değişik 78 inci maddesine göre tespit edilen prime esas günlük kazancın alt sınırı üzerinden yapılmaktadır.

4857 sayılı İş Kanununa göre 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgarî ücretler ile 16 yaşından küçükler için belirlenen günlük asgarî ücretlerin 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesine göre tespit edilen prime esas günlük kazancın alt sınırının üstünde olması halinde, prim ve ödenekler bu ücretler üzerinden hesaplanacaktır. (16-57 Ek genelge)

Diğer taraftan, 77. maddenin beşinci fıkrasında, “Şu kadar ki, sigortalının ayrıca belirli bir kazancı varsa, bu takdirde prim ve ödeneklerin hesabında esas tutulacak günlük kazancı, yukarıdaki fıkraya göre hesap edilecek günlük kazancına belirli kazancı üzerinden  hesaplanacak günlük kazancın ilavesi suretiyle bulunur” hükmü yer almış bulunduğundan, komisyon ücreti veya kârdan hisse şeklinde ücret alan sigortalı aynı zamanda aylık belirli bir ücret de alıyorsa, sigorta primlerine esas günlük kazancı, Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş olan günlük kazancın üstüne ayrıca aldığı günlük kazancın da ilavesi suretiyle bulunacak ve sigorta primlerinin hesabında bu günlük kazanç esas alınacaktır.

3- Ücretin Eklentileri  

Sigortalılara asıl ücretlerinden başka prim, ikramiye gibi çeşitli isimlerle yapılan ödemelerin brüt toplamının, ödendiği ay itibariyle prime esas tutulacağı 77.  maddenin 1/b fıkrasının hükmü icabıdır. Bu nitelikteki ödemeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Primler (Çalışma, Satış, Devamlılık, İstihsal Primi, İdareci Primi) 

Uygulamada bir çok işyerlerinde üretimi arttırmak ve çalışanları teşvik etmek amacıyla  çeşitli isim ve şekillerde primler ödenmektedir. Bunlar ferdî veya toplu iş sözleşmesinden doğduğu gibi işveren tarafından sözleşme dışı bir şekilde de ödenmiş olabilir. Söz konusu primler, ödendiği ayın kazancına dahil edilerek prime tabi tutulacaktır.

b) İkramiye (Bayram İkramiyesi, Yılbaşı İkramiyesi, Temettü İkramiyesi )

İşçilere geçmiş hizmetlerini ödüllendirmek ve gelecekteki hizmetlerini özendirmek amacıyla çeşitli zaman ve vesilelerle ikramiye adı altında yapılan ödemelerde prime esas tutulacaktır.

Ödenmesi Kanundan veya sözleşmelerden doğan ikramiyeler, sigortalının hizmet akdinin son bulmasından evvel ödenmesi şartıyla prime tâbi tutulacaktır.

Kamu kesiminde çalışan işçilere, 6772 sayılı “Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun” a istinaden ikramiye ödenmektedir.

Anılan Kanunun 1. maddesi kapsamına giren daire ve müesseseler tarafından ödenen ikramiyelerden birisinin, bu kanuna göre ödendiğinin kabulü ile sigorta primine tâbi tutulmaması gerekir.

İkinci ikramiye ise, 6772 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü gereğince, Bakanlar Kurulu kararına istinat ediyorsa, bu da sigorta primine tâbi olmayacaktır.

Buna karşılık, ikinci ikramiyenin, Bakanlar Kurulu kararına istinaden değil de, toplu sözleşme, prim talimatı veya yönetim kurulu kararı vb. gereğince ödenmesi halinde  sigorta primlerine tâbi tutulacaktır.

Diğer taraftan, 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanuna 2448 sayılı Kanunla eklenen “ Ek Madde 1” de “bu Kanun uyarınca işçilere yapılan ilave tediyelerden ayrı olarak, her yıl için her biri bir aylık istihkakları tutarını, (haftalık ve genel tatil ücretleri dahil) geçmemek şartıyla toplu iş sözleşmeleri ile en çok iki ikramiye daha verilebilir” hükmü yer almıştır.

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ilave tediyelerden sigorta primlerinin kesilmeyeceği hükme bağlanmış olduğu halde, 2448 sayılı Kanunda ödenecek iki ikramiyeden sigorta primi kesilmeyeceği yolunda bir hüküm bulunmadığından, bu Kanuna istinaden ve toplu sözleşme gereğince ödenmesi gereken iki ikramiyeden sigorta primi kesilmesi gerekmektedir. Yani 6772 sayılı Kanuna göre ödenen 52 yevmiye tutarı prime tâbi değil, 2448 sayılı Kanuna göre ödenen 60 yevmiye tutarı ise prime tâbi olmaktadır.

-Jübile İkramiyesi

Belli bir hizmet yılını doldurup, işyerinden ayrılmış sigortalılara jübile ikramiyesi adı altında yapılan ödemeler, tazminat mahiyetinde olduğundan ve özellikle bu kabil ödemeler sigortalılığın sona ermesinden sonra yapıldığından prime tâbi tutulmaması gerekmektedir.

– Mesleki Eğitim Gören Öğrencilere Ödenen İkramiyeler

3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamına giren işletmelerde meslekî eğitim gören öğrencilere işyeri sahipleri tarafından ödenecek olan ikramiyelerin, bu öğrencilerin sigorta primlerinin söz konusu Kanunun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca kendilerine ödenmesi gereken asgari ücretin % 50 si üzerinden hesaplanması gerektiğinden sigorta priminin hesabında nazara alınmaması gerekmektedir.

c) Hakkı Huzurlar (Toplantı Parası)

Uygulamada bazı görevlerin komisyon, komite, Yönetim kurulu gibi organların toplantılarına katılmak suretiyle yapıldığı ve katılanlara toplantı veya saat başına hakkı huzur adı altında para ödendiği görülmektedir. Bu gibi görevler genellikle seçimle gelenler tarafından yapıldığı ve sigortalı sayılmadıkları için hakkı huzur alanların durumlarının buna göre incelenmesi ve sigortalı addedilmeleri gerektiği anlaşıldığı takdirde, hakkı huzurun ücret vasfı taşıdığı nazara alınarak prime tâbi tutulması sigortalı değiller ise prime tabi tutulmaması gerekir.

d) Eleman Teminindeki Güçlük Zammı, Kıdem Zammı

İşverenler tarafından mesleğin özelliği göz önünde bulundurularak bazı personele “eleman teminindeki güçlük zammı”, bazı personele de kıdemlerine ve gündeliklerine eklenmek suretiyle “kıdem zammı” adı altında para ödenmekte olduğundan, bunların ücret niteliğinde kabul edilerek sigorta primine tâbi tutulması gerekmektedir.

4-İdare veya Kaza Mercilerince Verilen Karar Gereğince Yapılan Ödemeler    

Sigortalılara, toplu sözleşme hükümleri uyarınca ödenen prim,ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan, ödendiği ayın kazancına dahil edilerek sigorta primi kesilecektir.

Kendisine 506 sayılı Kanunun 77. maddesinin (b) fıkrasında belirtilen prim, ikramiye ve bu nitelikte bir istihkak ödenen sigortalının ödemenin yapıldığı ayda fiilen çalıştığı ve ücret aldığı gün sayısının çeşitli nedenlerle 30 günden az olması halinde o ay içindeki toplam kazancı, ücret aldığı gün sayısına bölünerek, Kanunun değişik 78 nci maddesine göre tespit edilmiş olan asgari ve azami kazanç sınırları da göz önüne alınmak suretiyle prime tâbi tutulacaktır.

5- Diğer Ödemeler      

Bazı işverenlerce sigortalılara; toplu iş sözleşmesi uyarınca kararlaştırılmış olup olmadığı üzerinde durulmaksızın makam tazminatı, ek tazminat, yakacak, aydınlatma,temizleme, mesken (konut) veya sağlık yardımı, okul, tahsil yahut öğrenim parası, taşıt veya vasıta ücreti, tabii afet yardımı, askerlik yardımı ve dinlenme parası adı altında ödeme yapıldığına rastlanıldığından, kanundaki istisnalar arasında sayılmamış olan bu ve benzer nitelikteki tüm nakit ödemelerin sigorta primlerine tabi tutulması gerekmektedir.

6- Sigortalılara İstirahatlı İken Ödenen Ücretler     

Kurumumuzdan geçici işgöremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatlı bulundukları devrede kendilerine Kurumca  ödenen geçici işgöremezlik ödeneği ile o devredeki kazancı arasındaki fark ücretlerin veya bu devrede Kurumumuzca ödenen geçici işgöremezlik ödeneği nazara alınmadan işverenlerce tam olarak ödenen ücretlerin bundan böyle Tüzük, Yönetmelik, Toplu Sözleşme gibi genel düzenleyici tasarruflara dayanarak veya işverence atıfet kabilinden ödenmiş olmasına bakılmaksızın 506 sayılı Kanunun 77 inci maddesinin (a) fıkrası kapsamında  mütalaâ edilerek prime tâbi tutulması, bu fark ücretlerin prime esas asgari günlük kazancın altında kalması halinde, 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi gereğince prime esas asgari günlük kazanca  tamamlanmak suretiyle iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası primi de dahil olmak üzere prime tâbi tutulması ve bu primlerin ilişkin olduğu sürenin, aylık prim ve hizmet belgesinde gün sayılı olarak gösterilmesi gerekmektedir.

7- Yıllık İzin Ücretleri

4857 sayılı İş Kanunu gereğince hak edilen yıllık izin ücretleri, 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin (a) fıkrası kapsamına giren ücretler meyanında bulunduğundan,

a) Sigortalıların hak kazanıp da kullanmamış oldukları izin süresine ait ücretlerin, 4857 sayılı İş Kanununa göre, akdin feshedilmesi halinde ödenmesinin zorunlu olduğu, dolayısıyla akdin feshinde hak edildiği nazara alınarak, sigortalılara ödendiği ayın kazancına dahil edilmek suretiyle sigorta primlerine tâbi tutulacaktır.

b) İş Kanununda akdin feshinde, sadece kullanılmayan yıllık izine ait ücretin ödenmesi öngörülmüş olup,  izin kullandırılacağına dair bir açıklık bulunmadığı ve izin ücretinin ödenmesi prim ödeme gün sayısında bir artışı doğurmadığı için, izin ücreti için aylık prim ve hizmet belgelerinde ayrıca bir süre gösterilmeyecek, ancak,sigorta primine esas günlük kazanç, o ay içinde ücret alınan gün sayısı nazara alınarak hesaplanacaktır.

c) İzin ücretinin akdin feshinden sonra ödenmesi halinde ise, izin ücretine akdin feshinde hak kazanılmış olduğundan,akdin feshedildiği ayın kazancına dahil edilerek ve ek prim belgesi düzenlenmek suretiyle sigorta primi kesilecektir.

Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanununda, sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden işkazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin,Sosyal Sigortalar Kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunacağı belirtilmiş bulunmaktadır.

Bu hükme göre, yıllık izin ücretlerinden, işkazaları ile meslek hastalıkları sigortası primi kesilmeyecek, ancak, diğer sigorta kollarına ait primler kesilecektir.

8- İzin Harçlığı

Sigortalılara, toplu is sözleşmeleri gereğince ölüm, doğum ve evlenme  gibi hallerde verilen izinler dolayısıyla ödenen ücretler ile yıllık ücretli izinlerde izin ücretinden ayrı olarak “izin harçlığı” veya benzer isimler altında ödenen paraların, bahis konusu izinler 4857 sayılı İş Kanununda öngörülen yıllık izin mahiyetinde sayılmadığı, keza izin harçlığı da yıllık izin ücreti niteliğinde olmadığı gibi izin ücretinden ayrı olarak da ödendiği için, iş kazalarıyla meslek hastalıkları priminden istisna edilmemesi gerekmektedir.

B- Prime Esas Olmayan Kazançlar

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 4958 sayılı Kanunla değişik  77 nci maddesinin ikinci fıkrasında, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, ayni yardımlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek,çocuk ve aile zamlarının sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmayacağı, bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemelerin prime tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Konuyla ilgili olarak Bakanlığımızca hazırlanan “Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zamlarının Günlük ve Aylık Tutarlarının Tespitine ilişkin Tebliğ” ile, 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere sigortalılara yemek parası, çocuk ve aile zamları adı altında yapılan ödemelerin sigorta primlerinden istisna tutulacak miktarları belirlenmiş bulunmaktadır.

Bu tebliğe göre sigortalılara;

Yemek parası olarak yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen günlük asgari ücretin %6’sının yemek parası verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarının,

Çocuk zammı olarak yapılan ödemelerden; iki çocuğa kadar ( iki çocuk dahil ) çocukların 18 yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olmaları şartıyla veya çalışamayacak durumda malul bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan erkek çocukları ile yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi bir işte çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız çocukları için, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın iki çocuğu geçmemek kaydıyla çocuk başına her yıl 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %2’si oranındaki tutarının,

Aile zammı olarak yapılan ödemelerin; sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin her hangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmaması ve buralardan gelir veya aylık almaması kaydıyla, her yıl 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin % 10’u oranındaki tutarının,

Aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması uygun görülmüştür.

Uygulamaya ilişkin diğer hususlar Kurum web sitesinde de yayımlanmış olan 16.02.2004 tarihli, 16-310 Ek sayılı Genelgede ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

1- Yolluklar

İşverenlerin sigortalılar için ödediği yollukların neleri kapsadığı konusunda  6245 sayılı Harcırah Kanunu ile memurlara tanınan haklar esas alınacaktır.Adı geçen Kanunda harcırah kavramının; yol parasını, yevmiyeyi, memurun ve aile fertlerinin yer değiştirme masraflarını kapsadığı ifade edilmiştir. Bu itibarla sigortalılar için bu konuda yapılan ödemelerle ve aynı nitelikte olanlar yolluktan sayılacaktır.

Bu durumda sigortalılara ferdî hizmet sözleşmesine veya toplu sözleşmeye dayanılarak ve işveren tarafından sigortalının geçici bir görevle başka yere gönderilmesi veya görev yerini değiştirmesi dolayısıyla verilen ve yolluk kavramına giren her türlü ödemeler, belge ile kanıtlanması kaydıyla miktarı ne olursa olsun, prime esas kazançlar dışında tutulacaktır.

2- Ölüm, Doğum ve Evlenme Yardımları

Ölüm, doğum ve evlenme hallerinde yapılan yardımlar Kanunda primden istisna edilmiştir. Ayrıca, sözleşmeler ile evli işçilere her ay “evlenme zammı” adı altında yapılan ödemelerin aile zammı niteliğinde olması dolayısıyla bunlar da prime tâbi kazançlardan sayılmayacaktır.

3- Aynî Yardımlar

Sosyal Sigortalar Kanununun 77 nci maddesinde, sigortalılara yapılan aynî yardımlar sigorta primine esas tutulmayan istisnalar arasında sayılmıştır.

Buna göre, sigortalılara, un, şeker, yağ, ayakkabı gibi mal olarak verilen yardımlar  sigorta primlerine tâbi tutulmayacaktır.

4- Kasa tazminatı veya iş riski zamları

İşyerlerinde para veya kıymetli evrak veyahut da eşya muhafazası ile görevli bulunanlara işverenler tarafından ödenen kasa tazminatları, muhtemel açıkları kapatmak maksadıyla verildiğinden, bunların ücret niteliğinde sayılmaması, dolayısıyla sigorta priminden istisna  edilmesi gerekmektedir.

5- Kıdem Tazminatı

İş Kanununa göre, iş akdinin feshi veya sair sebeplerle işten ayrılan işçilere işverenler tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ödenen kıdem tazminatının, niteliği itibariyle ücret sayılabilecek bir kazanç durumunda olmadığı gibi, esasen işten ayrılan sigortalının o andan itibaren sigortalılık vasfı da kalmadığından sigorta primine matrah teşkil etmemesi gerekmektedir.

6- İhbar Tazminatı

İşveren tarafından ihbar önellerine riayet edilmeksizin işçinin işine son verilmesi halinde, ihbar önellerine ait ücret tutarlarının tazminat olarak ödenmesi, İş Kanunu gereğidir. Bu durumda işçinin işyeri ile olan hukukî ilişkisi iş akdinin feshi ile sona erdiğinden, ödenen paralar işçiyi himaye gayesine yönelik bir tazminat olup, ücret niteliğinde bulunmadığından, bu nitelikte olan ihbar tazminatı ise sigorta primine tabi olmayacaktır.

7- Avans Olarak Ödenen Ücretler

Hak edilmemiş bir ücretin ileride hak edildiği zaman mahsubu yapılmak üzere ödenilmesi halinde avanstan söz edilir.Avans almış olan bir sigortalı, aldığı avansı karşılayacak bir süre çalışmadan herhangi bir suretle işten ayrılabilir. Bu takdirde, avans sigortalının şahsî borcu durumuna geçecektir. Esasen kanun hak edilen ücretlerden prim alınacağını hükme bağlamıştır. Bu itibarla, avans, hakedilmiş bir ücret olmaması nedeniyle prime tâbi tutulmayacaktır.

8- 4857 Sayılı İş Kanununun 21 inci Maddesine Göre Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonucunda, Ödenmesine Karar verilen Ödemeler

4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkeme veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işverenin, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorunda olduğu, işverenin başvuruda bulunan işçiyi işe başlatmaması halinde, işçiye en az dört ay en çok sekiz aylık ücret tutarında tazminat ödemekle yükümlü olduğu, 2 nci fıkrasında; mahkemenin feshin geçersizliğine karar verirken, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirleyeceği;

Yine aynı maddenin dördüncü fıkrasında, işçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ve kıdem tazminatı miktarının yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edileceği, işe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin olarak ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ve hakedilip verilmeyen kıdem tazminatının bu sürelere ait ücret tutarının ayrıca ödeneceği,

Öngörülmüştür.

İşçiyi başvurusu halinde bir ay içinde işe başlatmayan işverence işçiye ödenen ve mahkeme veya özel hakemce belirlenen en az dört, en çok sekiz aylık ücreti tutarındaki tazminatın, her ne kadar, 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca prime tabi tutulması gerektiği düşünülebilinirse de, yapılacak ödemenin, niteliği itibariyle ücret sayılabilecek bir kazanç durumunda olmaması, esasen işe başlatılmayan sigortalının, başlatılmama nedeniyle sigortalılık vasfının da kalmaması, ödenecek paralar işçiyi himaye gayesine ve işverene işe başlatmama nedeniyle verilen medeni ceza niteliğinde olması nedenleriyle anılan tazminatın prime tabi tutulmaması gerekmektedir.

Feshin geçersizliğine dair mahkeme veya hakem kararının kesinleştirilmesine kadar işçiye çalıştırılmadığı süre içinde en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakların işverenin işçiyi işe başlatması veya başlatmamasına bakılmaksızın ödeneceğinden, bu düzenleme ile, feshin geçersizliğine dair karar alan işçiyi, işe başlatıp başlatmama konusunda işverene verdiği inisiyatife karşılık işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının ödenmesini hüküm altına alarak korumuş, sözleşmenin feshi tarihini, en çok dört aya kadar ileri bir tarihe atmış bulunmaktadır.

Buna göre, işe başlatılsın veya başlatılmasın işçiye çalıştırılmadığı süre için ödenen en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklarından prim alınması ve bu sürelerin hizmetten sayılması gerekmektedir.

Öte yandan, işçi işe başlatıldığında, eğer bildirim süresine ait (ihbar) ücreti ile kıdem tazminatı peşin olarak ödenmiş ise, işçiye ödenecek en çok dört aya kadar olan ücret ve diğer alacaklarından mahsup edileceğinden, ancak, 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesi uyarınca bildirim süresine ait ihbar ve kıdem tazminatı prime tabi tutulmadığından, işe başlatması halinde işçiye ödenecek en çok dört aya kadar olan ücret ve diğer hakların mahsup edilmemiş haliyle prime tabi tutulması ve bu sürelerin hizmetinden sayılması gerekmektedir.

İşe başlatılmayan ve bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine  ait ücreti peşin ödenmemiş işçiye, bu sürelere ait olarak ödenen ücret, ihbar tazminatı niteliğinde olduğundan, bu şekilde ödenen bildirim süresine ait ücretin ise prime tabi tutulmaması ve hizmetinden de sayılmaması gerekmektedir.

Sonuç olarak 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesi uyarınca işçiye ödenecek olan en çok 4 aya kadar ücret ve diğer alacaklarından (haklarından) prim alınması ve bu sürelerin hizmetten sayılması gerekmektedir.

SIRA NO

PRİME TABİ OLAN ve OLMAYAN KAZANÇLAR

PRİME TABİ / DEĞİL (+ / -)

HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU

1

Asıl Ücret

+

Hak Edilen Ay

2

Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri

   
 

  a) Zaman birimine göre ücret

+

Hak Edilen Ay

 

aa) Hafta tatili ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

ab) Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

ac) Fazla çalışma- Fazla Mesai ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

ad) Yıllık ücretli izin ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

ae) Cumartesi günü ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

  b) İşbirimi esasına göre ücret

+

Hak Edilen Ay

 

ba) Yüzde usulüyle alınan ücret

+

Hak Edilen Ay

 

bb) Profesyonel futbolcuya ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

 

bc) Transfer ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

bd) Transfer verimi ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

  c) Götürü ücret

+

Hak Edilen Ay

 

  d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

 

da) Hazırlama ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

db) Tamamlama ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

dc) Temizleme ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

– Kardan hisse şeklinde ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

 

– Komisyon ücreti

+

Hak Edilen Ay

3

Ücretin eklentileri

   
 

  a) Primler

+

Ödendiği Ay

 

aa) Yıpranma tazminatı,

+

Ödendiği Ay

 

ab) Özel hizmet tazminatı,

+

Ödendiği Ay

 

ac) Yabancı dil tazminatı

+

Ödendiği Ay

 

ad) Vardiya ve ağır vasıta tazminatı,

+

Ödendiği Ay

 

ae) İmza zorunluluğu tazminatı

+

Ödendiği Ay

 

af) Seyyar görev tazminatı,

 ————–

 

ag) Tabii afet yardımı

+

Ödendiği Ay

 

ah) Nakit ödenen kira yardımı,

+

Ödendiği Ay

 

aı) Nakit ödenen giyecek yardımı

+

Ödendiği Ay

 

ai) Nakit ödenen yakacak yardımı,

+

Ödendiği Ay

 

aj) Askerlik yardımı

+

Ödendiği Ay

 

ak) Sünnet yardımı,

+

Ödendiği Ay

 

al) Nakit ödenen taşıt yardımı

+

Ödendiği Ay

 

am) Nakit ödenen ısıtma yardımı,

+

Ödendiği Ay

 

an) Nakit ödenen elbise dikiş bedeli,

+

Ödendiği Ay

 

ao) Nakit ödenen ayakkabı bedeli

+

Ödendiği Ay

 

aö) Ek tazminat,

+

Ödendiği Ay

 

ap) Yılbaşı parası,

+

Ödendiği Ay

 

ar) Kreş ücreti

+

Ödendiği Ay

 

as) Makam tazminatı,

+

Ödendiği Ay

 

aş) İş riski zammı

+

Ödendiği Ay

 

at) Bayram harçlığı

+

Ödendiği Ay

 

  b) İkramiye

+

Ödendiği Ay

 

ba) Bayram ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

 

bb) Yılbaşı ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

 

bc) 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye (2.ikramiye hariç)

 
 

bd) 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye

 
 

be) 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye

+

Ödendiği Ay

 

– Jübile ikramiyesi

 
 

– Mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ikramiye

 
 

c) Hakkı huzurlar (toplantı parası)sigortalı ise

+

Ödendiği Ay

 

d) Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı

+

Ödendiği Ay

4

İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince yapılan ödemeler

+

Ödendiği Ay

 

a) Ücret niteliğinde olanlar

+

Hak Edilen Ay

 

b) Ücretin eklentileri niteliğinde olanlar

+

Ödendiği Ay

5

Diğer ödemeler

+

Ödendiği Ay

6

Sigortalılara istirahatli iken ödenen ücretler

+

Hak Edilen Ay

7

Yıllık izin ücretleri

+

Ödendiği Ay

8

İzin harçlığı (işkazası ve meslek hastalığı hariç)

+

Ödendiği Ay

9

Yolluklar

 
 

a) Personelin toplu halde işe gidip gelmesinde servis sağlanması

 
 

b) Personelin evinden işe gelip gitmesi için abonman bileti verilmesi (belgelenmesi koşulu ile)

 
 

c) Harcırahlar

 

10

Çocuk zammı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)

 —-

11

Aile zammı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)

 —–

12

Yemek Parası (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)

 ——-

 

  a) İşyerinde personeline yedirilen yemek, yoğurt v.b.

 

13

Ölüm yardımı

 

14

Doğum yardımı

 

15

Evlenme yardımı

 

16

Ayni yardımlar

 
 

a) Ayni konut tahsisi

 
 

b) İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun v.b.

 

17

Geri ödemeli ücret avansları

 

18

Kıdem tazminatı

 

Kaynak: SGK

 

(3946 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle değişen madde. Yürürlük; 1.1.1994)

Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre,

2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (4369 sayılı Kanunun 81/C-8 maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 1.1.1999) (Noterlere(1) serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);

a) 18’inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden,

(2009/14592 sayılı B.K.K. ile % 17. Yürürlük; 3.2.2009)(2)

b) Diğerlerinden, (2009/14592 sayılı B.K.K. ile %20. Yürürlük; 3.2.2009)(3)

3. 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden,

(2009/14592 sayılı B.K.K. ile “42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden % 3” Yürürlük; 3.2.2009)(4)

4. Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden,

(2009/14592 sayılı B.K.K. ile %20. Yürürlük; 3.2.2009) (4)

5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden, (5)

b) (5035 Sayılı Kanunun 48/4-d maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik; 01.01.2004, Yürürlük; 02.01.2004)Vakıflar (mazbut vakıflar hariç)(6) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,(7)

c) Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,(8)

(6322 sayılı kanunun 10.maddesiyle eklenen alt bent; Yürürlük 15.06.2012)d) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsübulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

(2009/14592 sayılı B.K.K. Madde 1/5 ile;

“a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 20,

b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20,”

Yürürlük; 3.2.2009)

6. a) Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8 inci maddesinin 4 numaralı bendinin;

i) (a), (c) ve (d) bentlerinde yazılı kazançlardan, (9)

ii) (b) alt bendinde yazılı kazançlardan, (9)

b)(4842 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle değişen alt bent. Yürürlük; 24.04.2003)

i) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) (10)

ii) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.), (10)

iii) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iradının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden, (11) (12)

(2009/14592 sayılı B.K.K. Madde 1/6 ile;

“a) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) % 15,

b) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz) % 15,”

Yürürlük; 3.2.2009)

c) (5035 Sayılı Kanunun 49/2 maddesiyle yürürlükten kaldırılan alt bent. Geçerlilik; 01.01.2004, Yürürlük; 02.01.2004)(13)

7- 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (5228 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle değiştirilen parantez içi ibare. Yürürlük; 01.01.2005) (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil) (14)

a) Devlet tahvili faizlerinden, (15)

b) Hazine bonosu faizlerinden, (15)

c) (4369 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle değiştirilen bent. Yürürlük; 29.7.1998) Toplu Konut İdaresi,(6322 sayılı kanunun 10.maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 15.06.2012)28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre kurulan varlık kiralama şirketleri(39) ve Özelleştirme İdaresi’nce çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden(16)(15)

d) Nama yazılı tahvil faizlerinden, (17)

e) Hamiline yazılı tahvil faizlerinden, (17)

f) (5582 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle eklenen bent Yürürlük; 06.03.2007) İpotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen ipotekli sermaye piyasası araçlarından elde edilen kâr payı ve faiz gelirlerinden,

g) Diğerlerinden, (17)

(2009/14592 sayılı B.K.K. Madde 1 ile;

“7. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) 

a) Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden % 0,

(2011/1854 sayılı BKK ile değişen alt bent) b) Diğerlerinden;

ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden % 10,

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 7,

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 3,

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0,

bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden % 10,

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 7,

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 3,

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

bc) (ba) ve (bb)’de belirtilenler dışında kalanlar için % 10, (18)”

Yürürlük; 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanmak üzere, 3.2.2009) (19)

8. Mevduat faizlerinden (5228 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle değiştirilen parantez içi ibare. Yürürlük; 01.01.2005) (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil);(14)

a) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile özel finans kurumlarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından,(20)

b) Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden, (20)

c) Hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden, (20)

d) Diğerlerinden, (21)

(2009/14592 sayılı B.K.K. Madde 1 ile;

“8. Mevduat faizlerinden (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) % 15,”

Yürürlük; 3.2.2009) (22)

9. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 12 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (5228 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle değiştirilen parantez içi ibare. Yürürlük; 01.01.2005) (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil) (14)

a) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr paylarından, (23)

b) Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr paylarından, (23)

c) Özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından, (23)

(2009/14592 sayılı B.K.K. Madde 1 ile;

“9. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (12) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) % 15,”

Yürürlük; 3.2.2009) (22)

10.a) 6322 sayılı kanunun 10. maddesiyle değişen alt bent; Yürürlük 01.07.2012) Başbayiler hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden (2012/3322 sayılı B.K.K. ile %15 Yürürlük; 01.07.2012)(40)

b) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden.(25) (2009/14592 sayılı B.K.K. ile %20. Yürürlük; 3.2.2009)(26)

11. (4108 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle değişen bent. Yürürlük; 1.8.1995) Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;(27)

a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,

i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için (2009/14592 sayılı B.K.K. ile % 1. Yürürlük; 3.2.2009)(28),

ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için (2009/14592 sayılı B.K.K. ile % 2. Yürürlük; 3.2.2009)(28),

b) Diğer ziraî mahsuller için,

i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için (2009/14592 sayılı B.K.K. ile %2. Yürürlük; 3.2.2009)(28),

ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için (2009/14592 sayılı B.K.K. ile % 4. Yürürlük; 3.2.2009)(28),

c) Ziraî faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,

i) Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için (2009/14592 sayılı B.K.K. ile %2. Yürürlük; 3.2.2009)(28),

ii) Diğer hizmetler için (2009/14592 sayılı B.K.K. ile %4. Yürürlük; 3.2.2009)(28),

d) (4697 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen bent. Yürürlük; 10.07.2001) Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için, (2009/14592 sayılı B.K.K. ile %0. Yürürlük; 3.2.2009)(29)

12. PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden, (2009/14592 sayılı B.K.K. ile %20. Yürürlük; 3.2.2009)(30)

13. (4108 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle değişen bent. Yürürlük; 1.8.1995) (4369 sayılı Kanunun 81/C-8 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 1.1.1999) Esnaf muaflığından(31) yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,(32) (28)

“13. Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,

a) (06.06.2012 tarih ve 2012/3322 sayılı BKK ile değişen alt bent, Yürürlük; 30.06.2012) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) ve (8) numaralı bentlerinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden %2 (42)

b) Hurda mal alımları için % 2,

c) Diğer mal alımları için % 5,

d) Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için % 10,”

Yürürlük; 3.2.2009)

14. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 14 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (5228 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle değiştirilen parantez içi ibare. Yürürlük; 01.01.2005) (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil) (14) (33)

(2009/14592 sayılı B.K.K. Madde 1 ile;

“14. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (14) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) % 15,”

Yürürlük; 3.2.2009) (22)

15. (4697 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen bent. Yürürlük; 07.10.2001)

a) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından,(2009/14592 sayılı B.K.K. ile %15. Yürürlük; 3.2.2009)(34)

b) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından,(2009/14592 sayılı B.K.K. ile %10. Yürürlük; 3.2.2009)(34)

c) (6327 sayılı Kanunun 9 ncu maddesiyle kaldırılan alt bent. Yürürlük; 29.08.2012)(43)

16. (6327 sayılı kanunun 9.maddesiyle eklenen bent; Yürürlük 29.08.2012)

a) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından(2012/3571 sayılı B.K.K. ile %15. Yürürlük; 29/8/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 06.09.2012),

b) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından(2012/3571 sayılı B.K.K. ile %10. Yürürlük; 29/8/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 06.09.2012),

c) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından(2012/3571 sayılı B.K.K. ile %5. Yürürlük; 29/8/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 06.09.2012),

% 25 vergi tevkifatı yapılır.

(5615 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle eklenen bent. Yürürlük; 04.04.2007) Vergilendirme rejiminin, Türk vergi sisteminin sahip olduğu vergilendirme kapasitesi ile en az aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişiminde bulunup bulunmadığı hususu da göz önünde bulundurulmak suretiyle, Bakanlar Kurulunca ilan edilecek ülkelerde yerleşik veya faaliyette bulunanlara (Türkiye’de yerleşik olanların bu ülkelerde bulunan işyerleri dahil) nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılanın mükellef olup olmadığına bakılmaksızın % 30 oranında vergi kesintisi yapılır. Emsaline uygun fiyatlarla satın alınan mal ve iştirak hisseleri için yapılan ödemeler, emsaline uygun fiyatlarla, deniz ve hava ulaştırma araçlarının kiralanması için yapılan ödemeler ile yapılan işin tamamlanabilmesi bakımından zorunluluk arz eden geçiş ücreti, liman ücreti gibi ödemeler üzerinden yapılacak kesinti oranını; her bir ödeme türü, faaliyet konusu ya da sektör itibarıyla ayrı ayrı belirlemeye, sıfıra kadar indirmeye veya kanunî seviyesine kadar getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yurt dışındaki finans kuruluşlarından temin edilen borçlanmalara ilişkin anapara, faiz ve kâr payı ödemeleri ile sigorta ve reasürans ödemeleri üzerinden bu fıkra uyarınca vergi kesintisi yapılmaz.

Tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçilerin yukarıdaki hükümlere göre yapacakları tevkifat; ticari, mesleki ve zirai işleriyle ilgili ödemelerine münhasırdır.

Yukarıdaki bentlerde yazılı vergi tevkifatının yapılmasında 96 ncı madde hükmü göz önünde tutulur.

(4842 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle değişen fıkra. Yürürlük; 24.04.2003) Bu maddenin (6) numaralı bendinin (a) alt bendine göre üzerinden vergi tevkifatı yapılan kurum kazancından kâr payı alanlara, tevkif suretiyle alınan vergi red ve iade olunmaz.(35)

Bakanlar Kurulu, bu maddede yer alan tevkifat nispetini, her bir ödeme ve gelir için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetkilidir. Bu yetki;

– Tam ve dar mükellefler ile gerçek ve tüzel kişiler itibariyle,

(6322 sayılı kanunun 10.maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 15.06.2012)6, 7, 8, 9 ve 16 numaralı(41)bentlerde yer alan kazanç ve iratlardan; mevduat veya menkul kıymetin vadesi, menkul kıymetlerin türleri ile bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizler için,(36)

– 6 numaralı bendin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratları kapsamına giren Devlet tahvili, Hazine bonosu faizleri ve Toplu Konut İdaresi ile Kamu Ortaklığı İdaresi’nce çıkartılan menkul kıymetlerin gelirlerine isabet eden kısım için (bu kısım, bu faiz ve gelirlerin toplam kurum hasılatı içindeki payına göre hesaplanır),

– (4108 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle değişen alt bent. Yürürlük; 1.8.1995) 11 numaralı bent gereğince zirai mahsul bedelleri üzerinden yapılacak vergi tevkifatında, zirai mahsulün ticaret borsalarında tescil ettirilerek satılıp satılmadığına veya destekleme kapsamında alım yapan kurumlar ile diğerlerine, zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için de faaliyetin türü ve niteliğine, münhasıran zirai alet ve makinalarla verilen hizmetlere veya zirai işletmenin başka kişilerin işlerinde kullandırılmak suretiyle yapılmasına göre,(37)

– (4108 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle değişen alt bent. Yürürlük; 1.8.1995) 13 numaralı bentte yer alan ödemelerde ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmadıklarına, ödemenin konusunun emtia veya hizmet alımı, emtia ve hizmet alımının birlikte olmasına, iş grupları, iş nev’ileri, sektörler ve emtia gruplarına göre,(38)

(6327 sayılı kanunun 9.maddesiyle eklenen paragraf; Yürürlük 29.08.2012)– Birinci fıkranın (15) ve (16) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarından; prim ve katkı paylarının, ücretin safi tutarı ile ticari kazancın tespitinde veya diğer gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmadığına, indirim konusu yapılması halinde indirime esas süreye, Devlet katkısı elde edilip edilmediğine veya Devlet katkısı elde edilen süreye, sigortalı ve katılımcıların kalış sürelerine ve ayrılma biçimlerine göre,

Farklı oranlar tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir.

Bakanlar Kurulu, bu maddede yer alan tevkifat nispetini, kara, deniz ve hava ulaştırması işiyle iştigal eden dar mükellefler için, ülkeler itibariyle ve karşılıklı olmak şartıyla, ayrı ayrı veya topluca sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetkilidir.

(4761 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük; 01.07.2002) Maliye Bakanlığı, vergiye tâbi işlemlere taraf veya aracı olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.

DİPNOTLAR

(1) (Değişmeden önceki şekli) 69 uncu maddede yazılı olanlara ve noterlere

(2) Önceki hadler için;99/13230, 93/5148, 2003/6577 sayılı B.K.K.’lara bakınız

(3) Önceki hadler için; 99/13646, 99/13623, 93/5148, 2003/6577, 2006/11449 sayılı B.K.K.’lara bakınız.

(4) Önceki hadler için; 93/5148, 2003/6577, 2006/11449 sayılı B.K.K.’lara bakınız

(5) Önceki hadler için; 99/13646, 99/12623, 96/8955, 95/6529, 93/5148, 2003/6577, 2006/11449 sayılı B.K.K.’lara bakınız.

(6) (Değişmeden önceki şekli)Vakıflar

(7) Önceki hadler için; 95/6424, 93/5148, 2003/6577, 2006/11449 sayılı B.K.K.’lara bakınız.

(8) Önceki hadler için; 96/8955, 95/6429, 93/5148, 2003/6577, 2006/11449 sayılı B.K.K.’lara bakınız. (Kurumlar için bakınız; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı Kanunun 15 ve 30 uncu maddeleri uyarınca yayımlanan 2009/14593 ve 2009/14594 sayılı B.K.K.’ları.)

(9) Önceki hadler için; 93/5148, 2003/6577 sayılı B.K.K.’lara bakınız (Kurumlar için bakınız; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı Kanunun 15 ve 30 uncu maddeleri uyarınca yayımlanan 2009/14593 ve 2009/14594 sayılı B.K.K.’ları.)

(10) Önceki hadler için; 2003/5590, 2003/6577, 2006/10731 sayılı B.K.K.’lara bakınız

(11) Önceki hadler için; 2003/5590, 2003/6577, 2006/10731 sayılı B.K.K.’lara bakınız (Kurumlar için bakınız; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı Kanunun 15 ve 30 uncu maddeleri uyarınca yayımlanan 2009/14593 ve 2009/14594 sayılı B.K.K.’ları.)

(12) (Değişmeden önceki şekli)

b) (4369 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle, 1999 hesap dönemi kurum kazançlarından başlamak üzere değişen bent. Yürürlük; 01.01.1999) ,

i) Kurumlar vergisinden istisna kazançlara isabet eden kısım düşüldükten sonra, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (Karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmaz.) (kurumlar ile gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve muaf olanlara ödenenler dahil),

1) Halka açık anonim şirketlerde, (99/13230 sayılı B.K.K. ile %5. Geçerlilik; 1.9.1999, Yürürlük; 25.8.1999)(Önceki hadler için, 93/5148 sayılı B.K.K. ile %10.)

2) Diğerlerinde, (99/13230 sayılı B.K.K. ile %15. Geçerlilik; 1.9.1999, Yürürlük; 25.8.1999) (Önceki hadler için 99/13230 sayılı B.K.K. ile %15, 95/7593, 93/5148 sayılı B.K.K.’lar ile %20.)

ii) (4605 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişen bent. Yürürlük; 30.11.2000) Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (1) numaralı bendinde yer alan iştirak kazançları istisnasından yararlanan kazançlar hariç, yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançlar dahil olmak üzere; dağıtılsın dağıtılmasın, kurumlar vergisine tabi kurumların, kurumlar vergisinden müstesna kazanç ve iratlarından (İstisna uygulamasının zarar doğurması halinde bu zarara isabet eden tevkifat, istisnadan kaynaklanan zararın indirildiği dönemde yapılır. Tevkifat uygulamasında mahsup edilen zarar tutarının öncelikle istisna uygulamasından kaynaklandığı kabul edilir.), [(Değişmeden önceki şekli) Dağıtılsın dağıtılmasın kurumlar vergisine tabi kurumların, Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 1 numaralı bendi dışında kalan kurumlar vergisinden müstesna kazanç ve iratlarından,] (2000/1689 sayılı B.K.K. ile %18. Yürürlük; 8.12.2000) (Önceki hadler için 99/13230 sayılı B.K.K. ile %15, 95/7593, 93/5148 sayılı B.K.K.’lar ile %20.)

iii) Dağıtılsın dağıtılmasın Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından indirim ve istisnalar düşüldükten sonra kalan kısmından, (99/13230 sayılı B.K.K. ile %15. Geçerlilik; 1.9.1999, Yürürlük; 25.8.1999)(Önceki hadler için, 93/5148 sayılı B.K.K. ile %20.)

Bu alt bendin (i) ve (ii) alt bentleri uyarınca yapılan tevkifat, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsup edilemez.

(13) (Kaldırılmadan önceki şekli)

c) (4369 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle eklenen alt bent. Yürürlük; 1.1.1999) Vakıflar ve derneklerin (kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile sendikalar, meslek odaları ve bunların üst kuruluşları, borsalar ve siyasi partiler hariç), iktisadi işletmelerinden elde edilenler dışında kalan ve tevkifata tabi tutulmamış olan her türlü gelirlerinden (dernek ve vakıflara kuruluşları sırasında tahsis edilen sermaye, üyelerine emeklilik aylık ve ikramiyesi vermek üzere çalışan vakıfların aidat gelirleri hariç, sıfır oranlı tevkifata tabi tutulmuş gelirleri ile bağış ve yardımlar dahil);

– Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu menfaatlerine yararlı sayılan dernekler için (Bu bent gereğince yapılan tevkifat binde birden fazla olamaz) (2003/6577 sayılı B.K.K. ile %0. Yürürlük; 1.1.2004)

ii – Diğer vakıf ve dernekler için (Bu bent gereğince yapılan tevkifat yüzde birden fazla olamaz),

(2003/6577 sayılı B.K.K. ile %0. Yürürlük; 1.1.2004) (Önceki hadler için; 98/12225 sayılı B.K.K.’ya bakınız.)

(14) (Değiştirilmeden önceki şekli) (4369 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle değiştirilen parentez içi hüküm. Yürürlük; 29.7.1998) (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)

(15) Önceki hadler için; 98/11794, 97/14121, 96/8955, 96/8635, 94/5255, 2003/6577 sayılı B.K.K.’lara bakınız.

(16) (Değiştirilmeden önceki şekli) c) Toplu Konut İdaresi ile Kamu Ortaklığı İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden

(17) Önceki hadler için; 96/8955, 96/8635, 94/5255, 2003/6577 sayılı B.K.K.’lara bakınız.

(18) Önceki hadler için; 2009/14592 sayılı B.K.K.’da değişiklik yapan 2010/1182 ve 2011/1854 sayılı B.K.K.’lara bakınız.

(19) (Bakınız; Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi uyarınca yayımlanan 2006/10731, 2008/14272, 2009/14580, 2010/926 sayılı B.K.K.’ları; Kurumlar için, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı Kanunun 15 ve 30 uncu maddeleri uyarınca yayımlanan 2009/14593 ve 2009/14594 sayılı B.K.K.’ları.)

(20) Önceki hadler için; 2001/2847, 2000/1713, 99/13646, 99/13230, 96/8955, 2000/1713, 2001/2847, 2003/6577 sayılı B.K.K.’lara bakınız.

(21) Önceki hadler için; 96/8955, 98/11465, 98/11593, 2002/4369, 2003/6577 sayılı B.K.K.’lara bakınız.

(22) (Bakınız; Gelir Vergisi Kanununun geçici 67/5 maddesi; kurumlar için, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı Kanunun 15 ve 30 uncu maddeleri uyarınca yayımlanan 2009/14593 ve 2009/14594 sayılı B.K.K.’ları.)

(23) Önceki hadler için; 96/8955, 99/13230, 99/13646, 2000/1713, 2001/2847, 2003/6577 sayılı B.K.K.’lara bakınız.

(24) Önceki hadler için; 99/13230, 99/12623, 98/11601, 2003/6577 sayılı B.K.K.’lara bakınız

(25) (4369 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli) 10. (4108 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle değişen bent. Yürürlük; 1.8.1995) Başbayiler hariç olmak üzere Millî Piyango İdaresince çıkartılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden (95/7137 sayılı B.K.K. ile % 20) Bu bent kapsamına giren, ödemeler hakkında 13 numaralı bent hükümleri uygulanmaz.

(4108 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli) 10. Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak milli piyango bileti satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden, (93/5148 sayılı B.K.K. ile % 25)

(26) Önceki hadler için; 99/13230, 98/11601, 2003/6577 sayılı B.K.K.’lara bakınız

(27) (Değişmeden önceki şekli) 11-Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller için yapılan ödemelerden;
a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,

b) Diğer zirai mahsuller için,

(28) Önceki hadler için; 95/7137, 93/5148, 2003/6577, 2005/9266, 2006/11449 sayılı B.K.K.’lara bakınız

(29) Önceki hadler için; 2001/2839, 2003/6577 sayılı B.K.K.’lara bakınız

(30) Önceki hadler için; 93/5148, 2003/6577 sayılı B.K.K.’lara bakınız

(31) (Değişmeden önceki şekli) Götürü usule tabi olan ticaret ve serbest meslek erbabı ile esnaf muaflığından

(32) (Değişmeden önceki şekli) 13. Götürü usule tabi olan ticaret ve serbest meslek erbabına, esnaf muaflığından yararlananlara ve diğer kişilere mal ve hizmet alımları için gider pusulası karşılığında yapılan ödemelerden,

a) Mal alımları için (93/5148 sayılı B.K.K. ile % 5. Yürürlük; 1.1.1994),

b) Hizmet alımları (mal ve hizmet bedelinin ayrılmaması hali de bu kapsamdadır) (93/5148 sayılı B.K.K. ile % 10. Yürürlük; 1.1.1994)

(33) Önceki hadler için; 94/5255, 97/10421,  99/13230, 99/13646, 2000/1713, 2001/2847, 2003/6577 sayılı B.K.K.’lara bakınız

(34) Önceki hadler için; 2002/5000, 2003/6577 sayılı B.K.K.’lara bakınız

(35) (Değişmeden önceki şekli) Bu maddenin 6 numaralı bendinin (a) ve (b) alt bentlerine göre üzerinden vergi tevkifatı yapılan kurum kazancından kâr payı alanlara, tevkif suretiyle alınan vergi red ve iade olunmaz.

(36) (Değişmeden önceki şekli) 6, 7, 8 ve 9 numaralı bentlerde yer alan kazanç ve iratlardan, mevduat veya menkul kıymetin vadesi ve menkul kıymetlerin türlerine göre,

(37) (Değişmeden önceki şekli) 11 numaralı bent gereğince ziraî mahsul bedelleri üzerinden yapılacak vergi tevkifatında, zirai mahsulün ticaret borsalarında tescil ettirilerek satılıp satılmadığını veya destekleme kapsamında alım yapan kurumlar ile diğerlerine göre.

(38) (Değişmeden önceki şekli) 13 numaralı bentte yer alan ödemelerde ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmadıklarına veya ödemenin konusunun emtia veya hizmet alımı emtia ve hizmet alımının birlikte olmasına göre.

(39)(6322 sayılı kanunla değişmeden önceki şekli)Kamu Ortaklığı İdaresi

(40)(6322 sayılı kanunla değişmeden önceki şekli)a) Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden,(2009/14592 sayılı B.K.K. ile %20. Yürürlük; 3.2.2009)(24)

(41)(6322 sayılı kanunla değişmeden önceki şekli)6, 7, 8 ve 9 numaralı

(42)(2012/3322 sayılı BKK ile değişmeden önceki şekli) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden % 2,

(43)(6327 sayılı kanunla kaldırılmadan önceki şekli)75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından, (2009/14592 sayılı B.K.K. ile %5. Yürürlük; 3.2.2009)(34)

Kaynak: GİB

2017 Yılı Türk Ticaret Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nda Kabahat Olarak Tanımlanan Fiil/Fiiller

2015

2016

2017

Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunulması (Md.38/1)

2.466

2.603

2.702

Tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmaması ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamaması  (Md.39/1, 51/2)

2.466

2.603

2.702

Tescil edilen ticaret unvanının, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılmaması (Md.39/2, 51/2)

2.466

2.603

2.702

Ticari mektuplarda ve ticari defterlerin dayanağını oluşturan belgelerde ticaret unvanının, işletmenin merkezinin, ticaret sicili numarasının ve şirket internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise internet sitesi adresinin gösterilmemesi, internet sitesi yükümlülüğü olan sermaye şirketlerince bu bilgilerin internet sitesine konulmaması (Md.39/2, 51/2)

2.466

2.603

2.702

İnternet sitesi kurma yükümlülüğü olan anonim şirketlerin; yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını, limited şirketlerin; müdürlerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin de yöneticilerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını, internet sitelerinde yayımlamamaları (Md.39/2, 51/2)

2.466

2.603

2.702

Tacirin, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde, ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını tescil ve ilan ettirmemesi (Md.40/1, 51/2)

2.466

2.603

2.702

Tacirin kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, notere onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne vermemesi, tacir tüzel kişi ise, unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzalarının notere onaylattırılarak sicil müdürlüğüne verilmemesi (Md.40/2, 51/2)

2.466

2.603

2.702

Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubelerinin, açıldıkları günden itibaren onbeş gün içinde kendilerini ve seçtikleri ticaret unvanını bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan ettirmemeleri, şube adına temsile yetkili kişilerin imzalarını notere onaylattıktan sonra sicil müdürüne vermemeleri (Md.40/3, 51/2)

2.466

2.603

2.702

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubelerinin, açıldıkları günden itibaren onbeş gün içinde kendilerini ve seçtikleri ticaret unvanını bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan ettirmemeleri, şube adına temsile yetkili kişilerin imzalarını notere onaylattıktan sonra sicil müdürüne vermemeleri, yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atamamaları (Md.40/4, 51/2)

2.466

2.603

2.702

Gerçek kişi tacirin ticaret unvanındaki adının ve soyadının kısaltılarak yazılması (Md.41, 51/2)

2.466

2.603

2.702

Kollektif şirketin ticaret unvanında, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketin ve türünü gösterecek bir ibareye yer verilmemesi (Md.42/1, 51/2)

2.466

2.603

2.702

Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanlarında, komandite ortaklardan en az birinin adının ve soyadının, şirketin ve türünün gösterilmemesi, bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların adları ve soyadlarına yer verilmesi (Md.42/2, 51/2)

2.466

2.603

2.702

Anonim, limited ve kooperatif şirketlerin, ticaret unvanlarında işletme konusunun gösterilmemesi, ticaret unvanlarında, “anonim şirket”, “limited şirket” ve “kooperatif” kelimelerinin bulunmaması, bu şirketlerin ticaret unvanında, gerçek bir kişinin adı veya soyadı yer aldığı takdirde, şirket türünü gösteren ibarelerin, baş harflerle veya başka bir şekilde kısaltma yapılarak yazılması (Md.43, 51/2)

2.466

2.603

2.702

Ticari işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret unvanlarında adlarının bulunmaması, donatma iştirakinin ticaret unvanında, ortak donatanlardan en az birinin adı ve soyadının veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adının yer almaması, ticaret unvanındaki soyadların ve geminin adının kısaltılması, ticaret unvanında donatma iştirakinin belirtilmemesi (Md.44, 51/2)

2.466

2.603

2.702

Bir ticaret unvanına Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde, ek yapılmaması (Md.45,51/2)

2.466

2.603

2.702

Her şubenin, kendi merkezinin ticaret unvanını, şube olduğunu belirterek kullanmaması (Md.48, 51/2)

2.466

2.603

2.702

Merkezi yabancı ülkede bulunan bir işletmenin Türkiye’deki şubesinin ticaret unvanında, merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmemesi (Md.48, 51/2)

2.466

2.603

2.702

İşletme adının tescil ve ilan ettirilmemesi (Md.53, 51/2)

2.466

2.603

2.702

Defterlerin üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulmaması (64/1, 562/1-a)

4.934

5.209

5.408

İşletme faaliyetlerinin oluşumunun ve gelişmesinin defterlerden izlenememesi (Md.64/1, 562/1-a)

4.934

5.209

5.408

Tacirin, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamaması (Md.64/2, 562/1-b)

4.934

5.209

5.408

Ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarının yaptırılmaması (Md.64/3, 562/1-c)

4.934

5.209

5.408

Defterlerin Türkçe tutulmaması (Md.65/1, 562/1-d)

4.934

5.209

5.408

Defterlerde, kısaltmaların, harflerin, rakamların ve sembollerin kullanılması halinde bunların anlamlarının açıkça belirtilmemesi (Md.65/1, 562/1-d)

4.934

5.209

5.408

Defterlere yazımların ve diğer gerekli kayıtların eksiksiz doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılmaması (Md.65/2, 562/1-d)

4.934

5.209

5.408

Defterlere yapılan bir kaydın, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilmesi ve değiştirilmesi (Md.65/3, 562/1-d)

4.934

5.209

5.408

Defterlerde, kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmelerin yapılması (Md.65/3, 562/1-d)

4.934

5.209

5.408

Defterlerin ve diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bu bilgilerin her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmemiş olması (Md.65/4, 562/1-d)

4.934

5.209

5.408

Hileli envanter çıkarılması (Md.66, 562/1-e)

4.934

5.209

5.408

Elektronik ortamda saklanan belgelerin ibraz edilememesi (Md.86, 562/1-f)

4.934

5.209

5.408

Finansal tabloların, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe standartlarına göre düzenlenmemesi (Md.88, 562/2)

4.934

5.209

5.408

 

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri 130. TL

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 80.TL

3 – İkinci sınıf tüccarlar 40.TL

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 19. TL

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 11. TL

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5. TL

II. nci Derece Usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri 70. TL

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 40.TL

3 – İkinci sınıf tüccarlar 19.TL

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 11. TL

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5. TL

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,80. TL

(VUK Tebliği Seri No: 476)

Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları ( V. İ.V.K. MAD: 4-b,d,e)

1/1/2017 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

– Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 176.600. TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 353.417. TL),

– İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 4.068. TL,

– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 4.068. TL

1/1/2017 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla
İntikallerde
İvazsız İntikallerde
İlk                            210.000 TL için 1 10
Sonra gelen             500.000 TL için 3 15
Sonra gelen          1.110.000 TL için 5 20
Sonra gelen          2.000.000 TL için 7 25
Matrahın              3.820.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

(Veraset ve İntikal Vergisi Tebliği Seri No:48)

Bildirim ve Süreler (İşe Başlama, Adres Değişikliği vb.)

BİLDİRİLMESİ GEREKEN OLAY BİLDİRİM SÜRESİ DAYANAĞI
İŞE BAŞLAMA GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE KENDİLERİNCE VEYA 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT ALMIŞ AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARINCA , ŞİRKETLERİN İŞE BAŞLAMA BİLDİRGELERİ İSE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNCA İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE YAPILIR. VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
İŞ DEĞİŞİKLİĞİ OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
İŞLETME DEĞİŞİKLİĞİ OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
İŞİ BIRAKMA OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
NAKİL OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
ÖLÜM OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
TASFİYE VE İFLAS OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SATIN ALMA Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKTİREN BİR İŞLE UĞRAŞMAYA BAŞLANILAN TARİHTEN İTİBAREN 30 GÜN 3100 S.K. 36 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZI BİLDİRME SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 15 GÜN 3100 S.K. 36 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ
KENDİ İSTEĞİ İLE Ö.K.C. ALIMINDA KULLANMAYA BAŞLAMA SÜRESİ 30 GÜN 3100 S.K. 36 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ
İŞİ BIRAKMADA Ö.K.C. MÜHÜRLETME SÜRESİ İŞİ BIRAKMA TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY 3100 S.K. 50 NOLU TEBLİĞ İŞLEM YÖNERGESİ
TEKRAR Ö.K.C..KULLANMA DA MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRESİ İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN 3100 S.K. 50 NOLU TEBLİĞ İŞLEM YÖNERGESİ

19 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28682

Maliye Bakanlığından:

MADDE 1 – 2/4/2011 tarihli ve 27893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliğinin (Sıra No: 334) “I. GİRİŞ” başlıklı bölümünün birinci fıkrası ile “II. SATIŞ ŞARTLARI” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “16/7/2009 tarihli ve 27290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla” ibaresi, “19/6/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararıyla” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Genel Tebliğin “IV. SATIŞ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, BEDEL VE ÖN İZİN” başlıklı bölümünün “C) Ön izin” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında olan ve plansız alanda kalan taşınmazlara yönelik olarak yatırımcılara, satış işlemine esas olmak üzere ve taşınmazın üzerinde yapılacak yatırımların türüne uygun hale getirilmesinin sağlanması amacıyla; tescil, ifraz, tevhid, terk ve benzeri işlemlerin yapılması, gerekli izinlerin alınması ve imar planının yaptırılmasını ve onaylatılmasını, uygulama projesinin hazırlatılmasını ve onaylatılmasını sağlamak üzere bir yıla kadar bedelsiz ön izin verilir ve yatırımcı ile bu Genel Tebliğ ekinde (Ek-5) yer alan “Ön İzin Sözleşmesi” düzenlenir.

c) İmar planı sınırları içinde kalan, ancak imar planında ayrıldığı amaca uygun olmayan yatırım için satışı talep edilen taşınmazın imar durumunun yatırımın amacına uygun hale getirilmesini sağlamak üzere imar planının değiştirilmesi ve onaylatılması ile uygulama projesinin hazırlatılması ve onaylatılması amacıyla bir yıla kadar bedelsiz ön izin verilir ve yatırımcı ile bu Genel Tebliğ ekinde (Ek-5) yer alan “Ön İzin Sözleşmesi” düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Genel Tebliğin “X. SON HÜKÜMLER” başlıklı bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine 3/7/2003 tarihli ve 4916 sayılı Kanunla eklenen üçüncü fıkrasındaki; “üzerinde en az yirmibeşmilyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında ve en az yüz kişi istihdam sağlayacak sınai yatırım yapacaklara,” hükmü ile bu hükmün 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunla; “üzerinde en az onmilyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında ve en az elli kişi istihdam sağlayacak yatırım yapacaklara,” şeklinde değiştirilen ve 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunla da yürürlükten kaldırılan hükmü uyarınca; 28/2/2009 tarihinden önce, üzerinde bu hükümlerde belirtilen şekilde yatırım yapılmak amacıyla 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden doğrudan Hazine taşınmazı satışı yapılan yatırımcılar tarafından şirket hisselerinin yüzde elli ve daha fazlasının üçüncü kişilere devredilmesinin talep edilmesi halinde; yatırım yeri tahsisine ilişkin şartlar ile diğer satış şartları aynı kalmak kaydıyla ve taşınmazın harca esas bedeli ile güncel rayiç bedeli arasındaki fark ödenmek şartıyla Bakanlık tarafından izin verilebilir. Bu durumda, rayiç bedeli ödenen taşınmazın tapu kütüğünde bulunan şerhlerden, taşınmazın; “taahhüt edilen yatırım süresinde tamamlanarak işletmeye geçilmeden üzerinde ipotek tesis edilemeyeceğine ve teminat olarak gösterilemeyeceğine” ilişkin olan şerhler kaldırılır.”

MADDE 4 – Aynı Genel Tebliğin ekinde (Ek-1) yer alan “Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler ve Bölgeler Kapsamındaki İller” tablosu, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Genel Tebliğe, bu Genel Tebliğin ekinde yer alan “Ön İzin Sözleşmesi” (Ek-5) olarak eklenmiştir.

MADDE 6 – Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Genel Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

“Ek-1

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER

VE BÖLGELER KAPSAMINDAKİ İLLER

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara

Adana

Balıkesir

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Antalya

Aydın

Bilecik

Amasya

Aksaray

Ardahan

Bursa

Bolu

Burdur

Artvin

Bayburt

Batman

Eskişehir

Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç)

Gaziantep

Bartın

Çankırı

Bingöl

İstanbul

Denizli

Karabük

Çorum

Erzurum

Bitlis

İzmir

Edirne

Karaman

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Kocaeli

Isparta

Manisa

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Muğla

Kayseri

Mersin

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

 

Kırklareli

Samsun

Hatay

Kilis

Kars

 

Konya

Trabzon

Kastamonu

Niğde

Mardin

 

Sakarya

Uşak

Kırıkkale

Ordu

Muş

 

Tekirdağ

Zonguldak

Kırşehir

Osmaniye

Siirt

 

Yalova

 

Kütahya

Sinop

Şanlıurfa

     

Malatya

Tokat

Şırnak

     

Nevşehir

Tunceli

Van

     

Rize

Yozgat

Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri

     

Sivas

   

 “Ek-5

ÖN İZİN SÖZLEŞMESİ

MADDE 1

 Ön izin verilen taşınmazın

:

 İli

:

 İlçesi

:

 Mahalle/Köyü

:

 Mevkii

:

 Pafta No / Cilt No

:

 Ada No / Sayfa No

:

 Parsel No / Sıra No

:

 Yüzölçümü

:

 Hazine Payı

:

 Cinsi

:

 Tapudaki şerhler

:

 Sınırları

:

 Niteliği

(Taşınmazın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler yazılacaktır)

 Ön izin sahibinin

:

 Adı-Soyadı, Unvanı

:

 T.C. Kimlik No /

:

 Vergi Kimlik No

:

 Telefon Numarası

:

 Adresi

:

MADDE 2- Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazın üzerinde ……………………………………………………. tesisleri yapılmak üzere ve satış işlemine esas olmak üzere taşınmazın üzerinde yapılacak yatırımın türüne uygun hale getirilmesinin sağlanması amacıyla; tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması, gerekli izinlerin alınması ve/veya imar planının yaptırılması ve/veya değiştirilmesi ve onaylatılması, uygulama projelerinin hazırlatılması ve onaylatılmasını sağlamak amacıyla bedelsiz olarak ön izin verilmiştir.

MADDE 3- Ön izin süresi bir yıldır. Ancak, ön izin süresi içerisinde mücbir veya kamudan kaynaklanan sebeplerle bu sözleşmenin 2 nci maddesinde belirtilen işlemlerin tamamlanamaması halinde bu süre en çok bir yıl daha uzatılabilir.

MADDE 4- Ön izin süresi içerisinde yatırımcı tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde, yatırımcıya taşınmaz satışı yapılmaz ve yatırımcı tarafından Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.

MADDE 5- İş bu sözleşme ile ilgili bütün vergi, resim, harç ve katkı payları ve diğer giderler ön izin sahibine aittir.

MADDE 6- Ön izin sahibi bu hakkını devredemez ve ortak alamaz.

MADDE 7- Bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere uyulmadığının tespit edilmesi hâlinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek olmaksızın ön izin iptal edilir. Ancak, ön izin sahibinin kusuru dışında, ön izin süresi içinde ön izin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağının anlaşılması hâlinde, yatırımcı tarafından İdareye yapılacak başvuru üzerine sözleşme feshedilir. Bu durumda yatırımcıya taşınmaz satışı yapılmaz.

MADDE 8- Bu sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların çözüm yeri ………………………. icra daireleri ve mahkemelerdir.

MADDE 9- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe, 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara, 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliğine (Sıra No: 313), 2/4/2011 tarihli ve 27893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliğinin (Sıra No: 334) ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

MADDE 10- (İdarece ilave edilecek diğer hususlar)

TARAFLAR

İTA AMİRİ

ÖN İZİN SAHİBİ”

 

Yazar Kasa Fişi Kesme Sınırı

Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı  900. TL

Yemek Yardımı Muafiyeti (Gelir Vergisi Yönünden)

193 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 14,00

(GVK Tebliği Seri No:296)

VUK 474 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 474

11 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29885

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, yeniden değerleme oranı 2016 yılı için % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2016 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.


16 YAŞINI DOLDURANLAR

16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR

 

RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ VE SAYISI

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

GÜNLÜK

AYLIK

GÜNLÜK

AYLIK

30 Aralık 2016

29934

01.01.2017

31.12.2017

59,25

1.777,50

31 Aralık 2015

29579

01.01.2016

31.12.2016

54,90

1.647,00

31 Aralık 2014

29222

01.01.2015

30.06.2015

40,05

1.201,50

01.07.2015

31.12.2015

42,45

1.273,50

31 Aralık 2013

28868

(3.Mükerrer)

01.01.2014

30.06.2014

35,70 TL

1.071,00 TL

01.01.2014

30.06.2014

37,80 TL

1.134,00 TL

2014 Yılından İtibaren Uygulamadan Kalkmıştır

2014 Yılından İtibaren Uygulamadan Kalkmıştır

29 Aralık 2012

28512

01.01.2013

30.06.2013

32,62 TL

978,60 TL

27,97 TL

839,10 TL

01.07.2013

31.12.2013

34,05 TL

1.021,50 TL

29,25 TL

877,50 TL

30 Aralık 2011

28158

01.01.2012

30.06.2012

29,55 TL

886,50 TL

25,35 TL

760,00 TL

01.07.2012

31.12.2012

31,35 TL

940,50 TL

26,85 TL

805,50 TL

29 Aralık 2010

27800

6.Mükerrer

01.01.2011

30.06.2011

26,55 TL

796,50 TL

22,65 TL

679,50 TL

01.07.2011

31.12.2011

27,90 TL

837,00 TL

23,85 TL

715,50 TL

31 Aralık 2009

27449

01.01.2010

30.06.2010

24.30 TL

729,00 TL

20,70 TL

621,00 TL

01.07.2010

31.12.2010

25,35 TL

760,50 TL

21,60 TL

648,00 TL

31 Aralık 2008

01.01.2009

30.06.2009

22,20

666,00 TL

18,90

567,00 TL

01.07.2009

31.12.2009

23.10

693,00 TL

19,65

589,50 TL

31 Aralık 2007

01.01.2008

30.06.2008

20,28

608,40 YTL

17,18

515,40 YTL

01.07.2008

31.12.2008

21,29

638,70 YTL

18,02

540,60 YTL

31 Aralık 2006

01.01.2007-

30.06.2007

18,75

562,50 YTL

15,89

476,70 YTL

01.07.2007

31.12.2007

19,50

585,00 YTL

16,38

491,40 YTL

31.12.2005

01.01.2006-

31.12.2006

17,70

531,00 YTL

15,00

450,00 YTL

31.12.2004

01.01.2005-

31.12.2005

16,29

488,70 YTL

13,86

415,80 YTL

31.12.2003

01.01.2004-

30.06.2004

14.100.000

423.000.000

12.000.000

360.000.000

01.07.2004-

31.12.2004

14.805.000

444.150.000

12.600.000

378.000.000

31.12.2002 / 24980

01.01.2003 – 31.12.2003

10.200.000

306.000.000

8.550.000

256.500.000

28.06.2002 / 24799

01.07.2002 – 31.12.2002

8.362.500

250.875.000

7.107.000

213.210.000

29.12.2001 / 24625

01.01.2002 – 30.06.2002

7.400.025

222.000.750

6.290.025

188.700.750

22.12.2000 / 24268

01.01.2001 – 30.06.2001

4.665.000

139.950.000

3.965.250

118.957.500

01.07.2001 – 31.07.2001

4.898.250

146.947.500

4.164.000

124.920.000

31.12.1999 / 23923

01.01.2000 – 30.06.2000

3.660.000

109.800.000

3.120.000

93.600.000

01.07.2000 – 31.12.2000

3.960.000

118.800.000

3.375.000

101.250.000

31.12.1998 / 23570

01.01.1999 – 30.06.1999

2.602.500

78.075.000

2.212.125

66.363.750

01.07.1999 – 31.12.1999

3.120.000

93.600.000

2.652.000

79.560.000

31.07.1997 / 23066

01.08.1997 – 31.07.1998

1.181.250

35.437.500

997.500

29.925.000

01.08.1998 – 31.12.1998

1.594.650

47.839.500

1.355.475

40.664.250

31.07.1996 / 22713

01.08.1996 – 31.07.1997

567.000

17.010.000

480.000

14.400.000

11.08.1995 / 22371

01.09.1995 – 31.07.1996

282.000

8.460.000

236.250

7.087.500

10.08.1994 / 22017

01.09.1994 – 31.08.1995

139.125

4.173.750

116.250

3.487.500

30.07.1993 / 21653

01.08.1993 – 31.08.1994

83.250

2.497.500

67.950

2.038.500

28.07.1992 / 21298

01.08.1992 – 31.07.1993

48.300

1.449.000

37.230

1.116.900

30.07.1991 / 20945

01.08.1991 – 31.07.1992

26.700

801.000

19.590

587.700

27.07.1990 / 20587

01.08.1990 – 31.07.1991

13.800

414.000

10.125

303.750

27.07.1989 / 20234

01.08.1989 – 31.07.1990

7.500

225.000

5.175

155.250

30.06.1988 / 19858

01.07.1988 – 31.07.1989

4.200

126.000

2.895

86.850

27.06.1987 / 19500

01.07.1987 – 30.06.1988

2.475

74.250

1.710

51.300

25.09.1985 / 18879

01.10.1985 – 30.06.1987

1.380

41.400

950

28.500

31.03.1984 / 18358

01.04.1984 – 30.09.1985

817,50

24.525

562,50

16.875

24.12.1982 / 17908

01.01.1983 – 31.03.1984

540

16.200

370

11.100

16.04.1981 / 17312

01.05.1981 – 31.12.1982

333,33

10.000

223

6.690

30.04.1979 / 16624

01.05.1979 – 30.04.1981

180

5.400

120

3.600

30.12.1977 / 16155

01.01.1978 – 30.04.1979

110

3.300

70

2.100

31.05.1976 / 15602 M.

01.06.1976 – 31.12.1977

60

1.800

50

1.500

30.06.1974 / 14931

01.07.1974 – 31.05.1976

40

1.200

34

1.020

  • Yıllar itibariyle Asgari Ücret Tablosu yukarıda verilmiştir.

 

Kanun No: 6552

Kabul Tarihi: 10 Eylül 2014

MADDE 5 – 4857 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.”

Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)  14 Gün
Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara  20 Gün
Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar  26 Gün
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi   En az 20 Gün

2017 Harcırah Gündelikleri

20 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29954

Karar Savısı: 2016/9715

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 27/12/2016 tarihli ve 10667 sayılı yazısı üzerine, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

MADDE 1– (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için verilecek gündelik miktarları ekli cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 2– (1) Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek miktarı, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate almak suretiyle, ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik ödeyebilirler. Ancak, bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

MADDE 3– (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçici görevle gönderilen ve bu Karar hükümlerine göre gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere, gündeliklerinin yarısına kadar olan kısmı yatacak yer ücreti olarak ödenir.

(2) Bu Kararın 2 nci maddesi uyarınca ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik belirlenmesi durumunda, yatacak yer ücretinin hesaplanmasında, ekli cetvelde gösterilen gündelik miktarları esas alınır.

MADDE 4– (1) Bu Karar kapsamına girenlere, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı maddesi uyarınca verilecek yer değiştirme giderinin hesabında, ekli cetvelde gösterilen gündelik miktarlarının %50 fazlası esas alınır.

MADDE 5– (1) 14/7/1964 tarihli ve 500 sayılı Kıbrıs’a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında bulunanlara, bu Karara göre ayrıca ikamet gündeliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapacakları geçici görev yolculukları için gündelik verilmez.

MADDE 6– (1) Bu Karar kapsamına girenlere, Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar hükümleri uygulanmaz.

MADDE 7– (1) Bu Karar 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 8– (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

CETVEL

GÖREV UNVANI/KADRO DERECESİ

1/1/2017-31/12/2017 Döneminde Verilecek Gündelik Miktarları (TL)
1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan 186,90
2- Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterleri, Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcıları 150,60
3- Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar, Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Başmüşaviri, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler 131,25
4- Yukarıdakiler dışında kalan memur ve hizmetlilerden;
a) Aylık/kadro derecesi 1 olanlar 112,54
b) Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar 93,77
c) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 75,05

YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNE DAİR KARAR

MADDE 1– (1) Yurtdışına veya yurtdışında iken başka bir yere, sürekli veya geçici bir görevle ya da tedavi amacıyla gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarları ekli cetvelde gösterilmiştir.

(2) Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.

MADDE 2– (1) Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avans ilgiliye Türk Lirası cinsinden ödenir. Avansın mahsup işlemlerinde ise ilgiliye ödenme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.

(2) Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur,

(3) Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının avans miktarından fazla olması halinde fazla olan kısım için, beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınır.

MADDE 3– (1) Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.

(2) Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek miktarı, yabancı devlet, uluslararası kuruluş, resmi veya özel diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının moc.eyilamola kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate almak suretiyle, ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik ödeyebilirler. Ancak, bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

MADDE 4– (1) Bu Karar hükümlerine göre yurtdışına veya sürekli görevle yurtdışında iken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye’den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki miktarların %50 artırılması suretiyle hesaplanır.

(2) Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci fıkrada belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin %40’ına kadar olan miktar için bir ödeme yapılmaz, %40’ını aşması halinde ise aşan kısmın sadece %70’i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin;

a) I-III no’lu sütunlarda gösterilen unvanlarda bulunanlar için %100’ünden,

b) IV-VIII no’lu sütunlarda gösterilen kadrolarda bulunanlar için %70’inden,

fazla olamaz.

(3) Bu Kararın 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik belirlenmesi durumunda, yatacak yer ücretinin hesaplanmasında, ekli cetvelde gösterilen gündeliklerin artırımlı miktarları esas alınır.

(4) Bu madde hükmü yurtdışı sürekli görev harcırahının hesabında dikkate alınmaz.

MADDE 5– (1) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince ekli cetvelde yer alanların yurtdışına geçici görevlendirmelerinde; görevin önem ve özelliği ile görev yeri itibarıyla oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınmak ve belgelendirilmek suretiyle görevlendirme süresince;

a) Genel müdür ve daha üst makam yöneticileri ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen görevde bulunan yöneticilerin,

b) Ek göstergesi 8.000 ve daha yüksek olanlarla birlikte aynı yurtdışı toplantısına katılan ilgili kurum personelinin,

c) Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, ilgili Bakanın onayı alınmak şartıyla (a) ve (b) bendleri kapsamı dışında kalan diğer personelin,

konaklama bedelinin ilgilinin gündeliklerinin %40’ını aşan kısmının tamamı ödenebilir. Ancak, bu madde kapsamında yıl içinde yapılan görevlendirmeler sonucunda, bu Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tutarları aşan konaklama bedeli için idare bütçesinden yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı ilgili idare bütçesinin 03.3.3.01 ekonomik kodunda yer alan yurtdışı geçici görev yolluğu kesintili başlangıç ödeneğinin %30’unu aşamaz. İlgili kamu idarelerinin bu kapsamda kullanabilecekleri ödenek tutarları ile bu giderlerin ödenmesi ve izlenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

(2) Görevin önem ve özelliği ile görev yeri itibarıyla oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınmak ve belgelendirilmek suretiyle görevlendirme süresince sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait bankaların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürlerinin konaklama bedelinin ilgilinin gündeliğinin %40’ını aşan kısmının tamamı ödenebilir. Ancak bu kapsamda yıl içinde yapılan görevlendirmeler sonucunda, bu Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tutarları aşan konaklama bedeli için yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı, ilgili kurum bütçesinin yurtdışı geçici görev yolluğu amacıyla bütçelerine tefrik edilen ödeneklerinin %30’unu aşamaz.

(3) Görevin önem ve özelliği ile görev yeri itibarıyla oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınmak ve belgelendirilmek suretiyle görevlendirme süresince 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüsleri ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olup sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşlar ve sermayesinin tamamı Hazineye ait olup Sayıştay denetimine tabi olan diğer kurum ve kuruluşların genel müdürlerinin konaklama bedelinin ilgilinin gündeliğinin %40’ını aşan kısmının tamamı ödenebilir. Ancak bu kapsamda yıl içinde yapılan görevlendirmeler sonucunda, bu Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tutarları aşan konaklama bedeli için yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı, ilgili kurum bütçesinin yurtdışı geçici görev yolluğu amacıyla bütçelerine tefrik edilen ödeneklerinin %30’unu aşamaz.

(4) Bu madde uyarınca görevlendirilenlere, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için artırımlı olarak hesaplanan gündelikler dahil olmak üzere gündeliklerinin %40’ına kadar olan miktar için bir ödeme yapılmaz.

(5) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde uygulama esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 6– (1) Bu Karar;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar hükümleri uygulananlara,

Staj ve öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündelikleri hariç),

e) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararıyla yurtdışına gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündelikleri hariç),

ç) 15/1/2010 tarihinden sonra yurtdışına tedavi amacı ile gönderilen ve tedavileri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılananlara,

uygulanmaz.

MADDE 7– (1) Bu Karar 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8– (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

CETVEL

GÖREV UNVANI / KADRO DERECESİ T.B.M.M.

Başkanı,

Başbakan

Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M.M. Genel Sekreterleri, Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcıları Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurul ve Kurum Başkanlan, Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar, Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Başmüşaviri, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler, Askeri Temsil Heyeti Başkam, Devlet Personel Başkam, Hükümeti Temsilen Kararname ile Görevlendirilen Heyet Başkanlan Ek

göstergesi 7000 ve daha yüksek olan

kadrolarda

bulunanlar

Ek

göstergesi 5300 ile 7000’c kadar olan kadrolarda bulunanlar

Aylık/ka

dro

derecesi

1-4

olanlar

Aylık/ka

dro

derecesi

5-15

olanlar

Tedavi Amacıyla Gönderilen Erbaş ve Erler
ÜLKELER I II III IV V VI VII VIII
(PARA BİRİMLERİ) SÜTUN SÜTUN SÜTUN SÜTUN SÜTUN SÜTÜN SÜTUN SÜTUN
A.B.D.

(A.B.D. Doları)

220 182 146 124 117 110 93 46
Almanya

(Euro)

198 164 131 111 105 99 83 41
Avustralya (Avustralya Doları) 342 283 227 192 181 171 143 71
Avusturya

(Euro)

199 166 132 112 106 100 84 42
Belçika

(Euro)

194 161 128 109 103 97 81 41
Danimarka (Danimarka Kronu) 1.491 1.238 988 838 791 746 627 310
Finlandiya

(Euro)

179 148 119 100 95 90 74 38
Fransa

(Euro)

192 160 127 108 102 96 81 40
Hollanda

(Euro)

187 156 125 106 100 94 80 39
İngiltere

(Sterlin)

139 115 91 78 74 69 59 29
İrlanda

(Euro)

186 155 124 105 99 94 78 39
İspanya

(Euro)

191 158 126 107 101 95 80 40
İsveç

(İsveç Kronu)

1.637 1.359 1.085 919 867 819 687 341
İsviçre

(İsviçre Frangı)

341 283 226 192 181 171 143 71
İtalya

(Euro)

183 152 122 104 98 92 77 38
Japonya (Japon Yeni) 37.801 31.405 25.127 21325 20.118 18.901 15.914 7.880
Kanada

(Kanada Doları)

295 244 195 165 156 147 125 61
Kuveyt

(Kuveyt Dinarı)

61 50 40 35 33 31 25 12
Lüksemburg

(Euro)

194 161 128 109 103 97 82 40
Norveç

(Norveç Kronu)

1.437 1.193 952 808 762 719 604 299
Portekiz

(Euro)

186 155 124 105 99 93 78 39
Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) 744 617 492 418 395 372 313 155
Yunanistan

(Euro)

191 158 126 107 101 95 80 40
Kosova (Euro) 148 123 98 83 78 74 63 31
Diğer AB Ülkeleri (Euro) 152 127 101 86 81 76 65 32
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) 190 157 125 106 100 95 80 40

 

GECİKME ZAMMI TABLOSU

GENEL TEBLİĞ NO /
MADDE NO/B.K.K. NO

UYGULAMA TARİHLERİ


ORANI

359

01/01/1981 – 29/02/1984 Tarihleri arasında

1.Ay

10%

   
   

Diğer Aylar için Aylık

3%

   

367

01/03/1984 – 31/08/1985 Tarihleri arasında

1.Ay

10%

   
   

Diğer Aylar için Aylık

4%

   

370

01/09/1985 – 31/05/1988 Tarihleri arasında

1.Ay

10%

   
   

Takip Eden 5 Ay için Aylık

7%

   
   

Diğer Aylar için Aylık

5%

   

372

01/06/1988 – 31/12/1988 Tarihleri arasında

İlk 3 Ay

10%

   
   

Takip Eden 3 Ay için Aylık

8%

   
   

Diğer Aylar için Aylık

6%

   

375

01/01/1989 – 31/12/1989 Tarihleri arasında

İlk 4 Ay için Aylık

10%

   
   

Diğer Aylar için Aylık

7%

   

378

01/01/1990 – 29/12/1993 Tarihleri arasında

Tüm Aylar için Aylık

7%

   

381

30/12/1993 – 07/03/1994 Tarihleri arasında

Tüm Aylar için Aylık

9%

   

383

08/03/1994 – 30/08/1995 Tarihleri arasında

Tüm Aylar için Aylık

12%

   

389

31/08/1995 – 31/01/1996 Tarihleri arasında

Tüm Aylar için Aylık

10%

   

391

01/02/1996 – 08/07/1998 Tarihleri arasında

Tüm Aylar için Aylık

15%

   

403

09/07/1998 – 19/01/2000 Tarihleri arasında

Tüm Aylar için Aylık

12%

   

408

20/01/2000 – 01/12/2000 Tarihleri arasında

Her Ay için

6%

   

411

02/12/2000 – 28/03/2001 Tarihleri arasında

Her Ay için

5%

   

415

29/03/2001 – 30/01/2002 Tarihleri arasında

Her Ay için

10%

   

422

31/01/2002 – 11/11/2003 Tarihleri arasında

Her Ay için

7%

   

429

12/11/2003 – 01/01/2004 Tarihleri arasında

Her Ay için

4%

   

5035 Sayılı Kanunun
4. maddesi

02/01/2004 – 01/03/2005 Tarihleri arasında

Her Ay için

4%

   

434

02/03/2005-20/04/2006 Tarihleri arasında

Her Ay için

3%

   

438

21/04/2006 Tarihinden İtibaren

Her Ay için

2,5%

   

2009/15565 Sayılı B.K.K.

19/11/2009 Tarihinden İtibaren

Her Ay için

1,95%

   

2010/965 Sayılı B.K.K.

19/10/2010 Tarihinden İtibaren

Her Ay için

1,40%

   

 

Tecil Faizi Oranları

Dönemler

Faiz Oranı (Yıllık)

Yasal Düzenleme

25.01.2000 – 20.12.2000 tarihleri arasında

% 48

409 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
21.12.2000 – 30.03.2001 tarihleri arasında

% 36

412 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
31.03.2001 – 01.02.2002 tarihleri arasında

% 72

416 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
02.02.2002 – 11.11.2003 tarihleri arasında

% 60

421 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
12.11.2003 – 03.03.2005 tarihleri arasında

%36

429 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
04.03.2005 – 27.04.2006 tarihleri arasında

%30

434 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
28.04.2006 – 20.11.2009 tarihleri arasında

%24

438 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
21.11.2009 tarihinden itibaren

%19

Seri : C Sıra No : 1 Tahsilat Genel Tebliği
21.10.2010 tarihinden itibaren

%12

Seri : C Sıra No : 2 Tahsilat Genel Tebliği

 

 

a) Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2017 tarihinden itibaren,

b) Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üzerinde ancak binden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/4/2017 tarihinden itibaren,

c) Çalışan sayısı yüz ve üzerinde ancak ikiyüzelliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2017 tarihinden itibaren,

ç) Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2018 tarihinden itibaren,

d) Çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2018 tarihinden itibaren,

e) Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2019 tarihinden itibaren,

bu Yönetmelik kapsamında otomatik olarak emeklilik planına dahil edilir.

Kesinti Oranı 

Prime Esas Kazancın

veya

Emeklilik Keseneğine

Esas Aylığın Yüzde 3

 

 

Pratik Bilgiler


Adres: İstiklal Cad. Asmalı Mescit Mah. No:146 (34430) Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 251 60 90 pbx. Faks: 0 212 251 60 50
Bilgi: istanbulymmo@istanbulymmo.org.tr